Vyhlásené obstarávanie

Externý monitoring biotopov a druhov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 476 120,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90711500-9
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
21. Jún 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
20. Júl 2021
Dátum otvárania ponúk:
20. Júl 2021
Ponuka musí platiť do:
31. Marec 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 20

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia monitoringu druhov a biotopov na vybraných trvalých monitorovacích lokalitách (TML) podľa stanovenej metodiky a frekvencie, ktoré je potrebné pred realizáciou v teréne doplniť, objektivizovať a spresniť, zabezpečenie dostupnosti a aktuálnosti údajov prostredníctvom ich aktualizácie v informačnom systéme (KIMS - Komplexný informačný a monitorovací systém ŠOPSR). Výsledky monitoringu budú slúžiť na zabezpečenie cieľov smernice Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (smernica o biotopoch). Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

1. Dodatočné kódy CPV ku bodu II.2.2) tohto Oznámenia - 77231500-3, 71354000-4, 71356000-8, 72310000-1. 2. Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie nie je obstaranie inovácii, nie je zamerané na sociálne aspekty. 3. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky použije postup nadlimitnej reverznej verejnej súťaže, podľa § 66 ods. 7 druhá veta zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 4. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke na profile verejného obstarávateľa podľa bodu I.3) tohoto oznámenia, čím verejný obstarávateľ umožňuje bezplatný, neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom. 5. V prípade potreby objasniť údaje uvedené v tomto oznámení alebo v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená iným spôsobom. Verejný obstarávateľ odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred. 6. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk, b) klikne na názov zákazky, c) klikne na prihlásenie do zákazky, d) prihlási sa do zákazky nasledovným spôsobom: d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu; d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk. 7. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári Oznámenia o vyhlásení VO limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Oznámenia uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Oznámenia uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty vyžadované v súťažných podkladoch. 8. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a Súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×