Vyhlásené obstarávanie

Obnova zariadenia sociálnych služieb


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Zlaté Moravce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 116 535,33
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215200-9
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
23. Jún 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
14. Júl 2021
Dátum otvárania ponúk:
14. Júl 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Verejný obstarávateľ uplatní online otváranie ponúk.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk je verejné. V prípade otvárania ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk uchádzačom nebude otváranie ponúk s osobnou účasťou. Bližšie informácie sú definované v bode 23. súťažných podkladov.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obnova zariadenia sociálnych služieb v meste Zlaté Moravce v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie.

Doplňujúce informácie

A. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 33.000,00 Eur. Viď bližšie bod 15. súťažných podkladov. B. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu komplexného riešenia obnovy zariadenia sociálnych služieb, čo by pri rozdelení mohlo spôsobiť zbytočné predraženie stavby ako aj výrazné problémy s realizáciou, najmä pri aplikovaní iných technologických postupov a inom harmonograme rôznych zhotoviteľov stavby. C. Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie. Pre obmedzený počet znakov v bode III.2.2) Podmienky vykonania zákazky tieto podmienky uvádzame nižšie: 1. V súlade s článkom 8, bod 10, 11 zmluvy: Zhotoviteľ je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 2 tejto Zmluvy najneskôr pri podpise tejto zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 2 tejto Zmluvy. 2. V súlade s článkom 8, bod 12 zmluvy: Zhotoviteľ aj subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. (Viď výklad zákona o registri partnerov verejného sektora vo vzťahu k finančným limitom ako aj k definícií opakovaného plnenia, ktoré boli zverejnené vo FAQ na stránke ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/FAQ.aspx. Subdodávateľ sa do registra partnerov verejného sektora zapíše len v prípade, ak rovnako ako partner prekročí finančné limity uvedené v § 2 ods. 2 zákona, t. j. 100.000 EUR jednorazovo a 250.000 EUR v úhrne v rámci kalendárneho roka.) 3. V súlade s článkom 19, bod 1 zmluvy: Zhotoviteľ je povinný preukázať garanciu na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len garancia na splnenie zmluvných záväzkov) vo výške 45 000 €, a to v lehote do 10 kalendárnych dní od prevzatia staveniska. 4. V súlade s článkom 8, bod 35 zmluvy: Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá by mohla byť, resp. bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo veur bez DPH. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť prílohu č. 4 tejto Zmluvy.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×