Vyhlásené obstarávanie

Dodanie a inštalácia WiFi LAN a AAA servera


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
213 200,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
32420000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
15. Júl 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
9. August 2021
Dátum otvárania ponúk:
9. August 2021
Ponuka musí platiť do:
31. December 2021
Miesto otvárania ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení ponúk budú zverejnené informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Všetky prístupy do on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v predmetnom verejnom obstarávaní.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie Wifi controllerov, Wifi Access Pointov (AP) a AAA serverov a súvisiace inštalačné a konfiguračné práce, servisná zmluva, konzultačné a implementačné služby.

Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky vo výške 6 000,- eur (slovom: šesťtisíc eur). 2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku. 3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať priamym rokovacím konaním podľa § 115 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, a to v prípade ak nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia. 4. Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 5. V použitom postupe verejného obstarávania platia pre ostatné ustanovenia neupravené týmito súťažnými podkladmi, príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a ostatných relevantných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 6. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami alebo uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi. 7. JOSEPHINE je softvér na elektronizáciu obstarávania zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com. 8. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa zriadenom na webovej stránke úradu pre verejné obstarávanie v záložkách Verejný obstarávateľ/Obstarávateľ - Vestník verejného obstarávania Profily VO/O Vyhľadávanie v profiloch VO/O Vyhľadávanie profilov na webovej adrese: v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8643 formou odkazu na systém JOSEPHINE. 9. Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, pri vyhodnocovaní ponúk bude postupovať podľa § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 10. Predmetné verejné obstarávanie je d) žiadne z uvedených.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×