Vyhlásené obstarávanie

Dodanie digitálneho pasportu zelene a dopravy mesta Martin


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Martin
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
69 900,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71354100-5
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
19. Júl 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
28. Júl 2021
Dátum otvárania ponúk:
28. Júl 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie digitálnych pasportov dopravy a zelene v meste Martin. Opis a technické zadanie zákazky: Predmetom pasportu dopravy je pasport miestnych komunikácií, dopravného značenia a technických objektov dopravy v meste Martin. Predmetom pasportu zelene je pasport plôch zelene v meste Martin a iných vegetačných (biologických) prvkov zelene a technických prvkov zelene (mobiliár, iné prvky). Pasporty budú spracované podľa princípov budovania a fungovania geografických informačných systémov (GIS). Podrobná špecifikácia predmetu: Pasport dopravy (Príloha č. 2 Zmluvy o dielo) Predmetom pasportu dopravy je pasport miestnych komunikácií, dopravného značenia a technických objektov dopravy v meste Martin. Predmetom je presné zdokumentovanie existujúcich pozemných komunikácií v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a v zmysle technickej normy STN 73 6110 a zdokumentovanie zvislého a vodorovného dopravného značenia v zmysle vyhlášky č.9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle technickej normy STN 01 8020 na území mesta Martin do formy digitálnych dát pre ich implementáciu do Geografického informačného systému mesta Martin. Predmetom plnenia je kategorizovať miestne komunikácie do jednotlivých tried v zmysle príslušného zákona, vyhlášky a technických noriem a zistiť technické parametre a funkčné triedy miestnych komunikácií, v grafickom a tabuľkovom spracovaní v súradnicovom systéme S-JTSK a v digitálnom formáte dát. Zaznamenať a kategorizovať technické prvky (druh vozovky, šírka, zvislé dopravné značenie, križovatky, mosty, kanály, rigole, zábradlia). Pasport zelene (Príloha č. 1 Zmluvy o dielo) Predmetom pasportu zelene je pasport plôch zelene v meste Martin a iných vegetačných (biologických) prvkov zelene a technických prvkov zelene (mobiliár, iné prvky). Obsah pasportu zelene (triedy prvkov): a)plochy zelene evidencia plôch zelene (individuálne konkrétne plochy zelene - parky, vnútro bloková zeleň, zeleň pozdĺž komunikácií, a pod.) b)biologické prvky evidencia plošných, líniových a bodových biologických prvkov (trávniky, stromy, kry, živé ploty, záhony a pod.) Približný rozsah plošnej zelene je 130 ha. c)technické prvky evidencia plošných, líniových a bodových technických prvkov a mobiliáru (drobné stavby napr. altánky, fontány, picie fontány, bazény, ihriská, pieskoviská, oplotenie, lavičky, nádoby na odpad, stojany na bicykle, kvetináče, zahradzovacie objekty a pod.) Technické požiadavky na tvorbu pasportov Pasporty musia byť spracované podľa princípov budovania a fungovanie geografických informačných systémov (GIS). Pasporty budú obsahovať grafickú (mapovú) časť a popisnú (databázovú) časť. Každý objekt prvok pasportu musí byť zobrazený v mape podľa požiadaviek uvedených nižšie, musí byť jednoznačne identifikovaný a musí mať väzbu na množinu vlastností (atribútov), ktorá je stanovená pre príslušnú triedu prvkov, ktorej je členom. Každý prvok musí byť možné vyhľadať a zobraziť na mape a zobraziť jeho množinu atribútov. Verejný obstarávateľ požaduje, aby mal zabezpečený priebežný prístup na spracované údaje pasportov prostredníctvom WMS/WFS služieb alebo prostredníctvom webového mapového prehliadača pre účely kontroly a prípadnej korekcie prác. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Opise požiadaviek na zákazku bod 3. Výzvy na predloženie cenovej ponuky (ďalej len Výzva) v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré sú prílohou tejto Výzvy.

Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ nepripravuje obhliadku miesta dodania predmetu zákazky. Termín obhliadky je možné si dojednať individuálne a to po osobnej dohode a kontaktovaní zodpovednej osoby vo veciach Mgr. Milan Matuška (kontaktné údaje uvedené v bode 1.) Výzvy. Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu. 2. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×