Vyhlásené obstarávanie

Manažment údajov Dopravného úradu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Dopravný úrad
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 847 222,22
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72000000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
21. Júl 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
20. August 2021
Dátum otvárania ponúk:
20. August 2021
Ponuka musí platiť do:
30. Jún 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Áno. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 33

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vytvorenie diela nového informačného systému s názvom Centrálny register Dopravného úradu (ďalej len IS CR DÚ) v rámci dodania tovarov a poskytnutia služieb pre hlavné aktivity dopytového projektu Manažment údajov Dopravného úradu. Cieľom projektu Manažment údajov Dopravného úradu je transformácia existujúceho spôsobu výkonu agend Dopravného úradu s použitím overených najnovších IT nástrojov. Výsledkom bude implementácia a nasadenie modulov: Elektronické služby, Frontednové komponenty (Portál Dopravného úradu, Mobilná aplikácia), Agendové komponenty (Reporty, Schvaľovanie a spracovanie žiadostí, Plánovanie a evidencia skúšok a výcvikov, Publikovanie obsahu a informácií, Definícia šablón a evidencia a kontrola programov bezpečnostnej ochrany a príručiek poverených organizácií, Plánovanie a evidencia kontrolných činností ŠOD), Registre Dopravného úradu, Integračná platforma Dopravného úradu, Komponenty pre integráciu interných a externých systémov. IS CR DÚ, ktorý bude výstupom projektu Manažment údajov Dopravného úradu a vytvorenie ktorého je predmetom zákazky zabezpečí podporu výkonu transformovaných procesov tak, aby bolo možné dosiahnuť vyššiu úroveň automatizácie procesov, skrátenie dĺžky konania, zvýšenie flexibility pri zavádzaní legislatívnych zmien, dlhodobo udržateľnú prevádzku informačných systémov.

Doplňujúce informácie

Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 druhá veta ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (tzv. superreverzná verejná súťaž). Verejný obstarávateľ vykonáva predmetné verejné obstarávanie elektronicky v systéme elektronického verejného obstarávania ERANET. Verejny obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača aj vtedy, ak nastanú skutočnosti podľa § 40 ods.6 písm. g) ZVO. Verejny obstarávateľ požaduje zábezpeku na ponuku vo vyške 150 000,- EUR (slovom: dvestopäťdesiattisíc EUR). Podrobné informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažnych podkladoch. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti je uvedené v súťažnych podkladoch. Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia služby: 33 mesiacov. Lehota na vykonanie a odovzdanie diela je stanovená na 21 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo, najneskôr do 30.9.2023. Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu určitú, a to do dňa uplynutia záručnej doby v zmysle bodu 8.2 návrhu Zmluvy o dielo uvedenej v prílohe č. 2 súťažných podkladov, t.j. 12 mesiacov od riadneho odovzdania a prevzatia Diela. V zmysle ustanovenia § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejnym obstarávateľom predložením Jednotného európskeho dokumentu. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×