Vyhlásené obstarávanie

Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky - prvotné vybavenie


Toto vyhlásené obstarávanie už má uverejnený výsledok. Nájdete ho nižšie v časti výsledky.

Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
75 737,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39100000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
22. Júl 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
3. August 2021
Dátum otvárania ponúk:
3. August 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť na otváraní zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.V prípade účasti skupiny dodávateľov sa na otváraní môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia všetkých členov skupiny.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Výsledky

Jednotka magnetickej rezonancie - Centrum diagnostiky - prvotné vybavenie

Opis obstarávania

2.1.Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovarov Jednotka magnetickej rezonancie centrum diagnostiky - prvotné vybavenie v novo vybudovanom objekte Centra diagnostiky v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica. Predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii odkaz na zásielku http://www.uschovna.cz/zasilka/NR6XVKEG66WCI39U-GR6 kód zásielky NR6XVKEG66WCI39U-GR6

Doplňujúce informácie

Predmetné verejné obstarávanie vzhľadom na podmienky účasti je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty . 1.) Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Podmienkou pre úspešné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a vo video návodoch na https://www.uvo.gov.sk/viac-oisevo/videonavody-5f9.html.Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 2.) Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme EVO, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom. 3.) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. Pravidlá pre doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. 4.) Zákazka je rozdelená na štyri časti, pričom je možné predložiť ponuku/ponuky na jednu alebo viac častí.Uchádzač môže predložiť v každej časti iba jednu ponuku na predmet zákazky. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 5.) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti aj čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. 6.) V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 112 ods. 6 ZVO (tzv. superreverz). 7.) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×