Vyhlásené obstarávanie

Realizácia stavebných prác na stavbe - Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Martin
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 196 121,31
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215200-9
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
22. Júl 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
12. August 2021
Dátum otvárania ponúk:
12. August 2021
Ponuka musí platiť do:
31. December 2021
Miesto otvárania ponúk:
Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49, Martin, kancelária č. 429, 4. poschodie - elektronicky.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk komisiou na predmet zákazky je neverejné, koná sa bez účasti uchádzačov a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neodosiela. Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov, budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti a náležitosti ponuky elektronicky vyzvaní na predloženie nových cien prostredníctvom elektronickej aukcie.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe "Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine"(Centrum sociálnych služieb Mesta Martin). Stavba je navrhnutá na pozemkoch reg. C KN parc.č. 1023/1, 1023/2, 1023/5, 4283, zapísaných na liste vlastníctva č. 3734, pre katastrálne územie Martin, obec Martin, okres Martin. Pozemky sú vo vlastníctve objednávateľa. Členenie stavby na stavebné objekty podľa právoplatného stavebného povolenia: SO 1.00Zariadenie pre seniorov SO 1.01Komunikácie a spevnené plochy SO 1.02Plynová prípojka SO 1.03NN prípojka SO 1.04Vodovodná prípojka SO 1.05Kanalizácia splašková SO 1.06Kanalizácia dažďová a vsakovací objekt SO 1.00 Zariadenie pre seniorov Navrhovaný objekt je riešený ako dvojpodlažný, v pôdorysnom tvare L. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii stavby vypracovanej spoločnosťou MARCOOP ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, s.r.o., Na Bystričku 14/A, Martin a vo výkaze výmer. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme EVO.eBIT portal na portáli http://www.evoportal.sk/. 2. Predkladanie ponúk je umožnené iba registrovaným uchádzačom a ktorého verejný obstarávateľ zaregistroval do systému EVO portal schválením jeho žiadosti o registráciu, a ktorému systém EVO portal vygeneroval UID používateľa. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na adrese: http://www.evoportal.sk/index.php?zobraz=registracia; pokyny k registrácií sú uvedené priamo na tejto adrese. 3. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému EVO.eBIT portal umiestnenom na webovej adrese http://www.evoportal.sk/. 4. Ak uchádzač v ponuke preukázal splnenie podmienok účasti jednotným európskym dokumentom uchádzača podľa § 39 ods. 1 alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 a nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. 5. Verejný obstarávateľ Mesto Martin si vyhradzuje právo uzavrieť Zmluvu o dielo č. 11/UHI/2021 v stanovenej lehote viazanosti ponúk s druhým, resp. ďalším uchádzačom v poradí na základe výsledku pôvodnej elektronickej aukcie v prípade: - ak fyzická alebo právnická osoba vo fáze zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy - úspešný uchádzač, odstúpi od svojej ponuky ( odmietne podpísať zmluvu), resp. ponuka úspešného uchádzača (s použitím e - aukcie) bola opäť vyhodnocovaná alebo prebiehala konzultácia na základe predloženej najnižšej ceny, - resp. s ktorou uzavrie zmluvu o dielo a stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť si zmluvný záväzok v lehote viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ v tomto istom postupe zadávania zákazky vyberie nového úspešného uchádzača v lehote viazanosti ponúk a výsledok oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali. 6. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov alebo uchádzačov, že je potrebné sa zaregistrovať do aukčného systému Mesta Martin, stránka www.martin.ebit.sk za účelom predkladania ponúk do elektronickej aukcie, pokiaľ už nie sú v aukčnom systéme registrovaní. 7. Predpokladaný termín začatia elektronickej aukcie bude uchádzačom oznámený elektronicky vo výzve až po vyhodnotení ponúk a podmienok uvedených v elektronickej aukcii, ktoré sú uvedené v časti F. Súťažných podkladov. 8. Zhotoviteľ najneskôr do 3 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy zloží na účet objednávateľa uvedený v čl. I. Zmluvy o dielo, finančnú záruku za riadne a včasné vykonanie diela vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa čl. V. bod 5.2 Zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ podotýka, že je možné zložiť finančnú záruku v podobe bankovej záruky. 9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania podlimitnej zákazky z dôvodov uvedených v § 57 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a v bode 31 Súťažných podkladov. 10. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu o dielo s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 11. Predmetné verejné obstarávanie nie je žiadne uvedených možností.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×