Vyhlásené obstarávanie

ZŠ s MŠ Spartakovská – rekonštrukcia školského areálu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Trnava
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 215 668,44
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
3. August 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
23. August 2021
Dátum otvárania ponúk:
23. August 2021
Ponuka musí platiť do:
31. Január 2022
Miesto otvárania ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk a bude prebiehať on-line sprístupnením prostredníctvom systému JOSEPHINE.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
On-line sprístupnenia sa budú môcť zúčastniť len uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili úspešne ponuku do tejto zákazky. Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby s názvom Rekonštrukcia Areálu ZŠ s materskou školou Spartakovská v Trnave, ktorú spracovala Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc. v 11/2019.

Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. 2. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE. 3. Proces verejného obstarávania je v podmienkach Slovenskej republiky regulovaný zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy. Tu sa záujemca a uchádzač dozvie o všetkých možnostiach ako je možné preukázať splnenie podmienok účasti. Tento právny predpis takisto upravuje procesný postup verejného obstarávateľa vo verejnom obstarávaní. V prípade otázok na výklad právneho predpisu je možné obrátiť sa na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o metodické usmernenie. Verejný obstarávateľ postupuje vo verejnom obstarávaní podľa postupov, ktoré vyplývajú zo znenia zákona a snaží sa zohľadňovať metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú mu známe v čase realizácie postupu verejného obstarávania. 4. V prípade schválenia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt ZŠ s MŠ Spartakovská rekonštrukcia školského areálu, bude zákazka spolufinancovaná z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×