Vyhlásené obstarávanie

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt "Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť-Dunakiliti II. časť"


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
599 590,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71521000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
6. September 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
5. Október 2021
Dátum otvárania ponúk:
5. Október 2021
Ponuka musí platiť do:
4. Október 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk je verejné všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v dňoch (od zadania zákazky) : 595

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie činnosti externého stavebnotechnického dozoru pre projekt Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť Dunakiliti - II. časť za podmienok uvedených ZMLUVE a v súlade s povinnosťami a právomocami Stavebnotechnického dozoru vyplývajúcimi zo Zmluvy pod názvom Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť-Dunakiliti - II. časť, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania pre výber Zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť Dunakiliti - II časť (ďalej len Zmluva o Dielo) a taktiež v súlade so všetkými ďalšími podmienkami (vrátane technických špecifikácií Diela) a právnymi predpismi viažucimi sa k Dielu špecifikovanom v Zmluve o Dielo (resp. všetkých jej prílohách a neoddeliteľných súčastiach).

Doplňujúce informácie

1.Komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania medzi obstarávateľmi a záujemcami alebo uchádzačmi sa realizuje výhradne elektronicky prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO). Pojem doručenie uvádzaný v zákone o verejnom obstarávaní a v súťažných podkladoch znamená v systéme EVO moment doručenia, ktorý je totožný s momentom odoslania elektronickej správy v systéme EVO. 2.Doručenie žiadosti o vysvetlenie odporúčame zaslať v predstihu aby bolo zabezpečená lehota na poskytnutie vysvetlenia a to najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 3.Uchádzač predloží ponuku prostredníctvom systému EVO. 4.Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v tomto oznámení je stanovená ako maximálna. Obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak cenová ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, kým nezabezpečia dodatočné prostriedky a to najneskôr do termínu viazanosti ponúk. 5.Obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 5.000,- eur. Podrobnosti o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. 6.Zákazka nie je rozdelená na časti, keďže predmet zákazky predstavuje jeden funkčný celok, kde je nevyhnutné aby služby stavebného dozoru poskytované na stavbe prebiehali koordinovane, čo by v prípade viacerých poskytovateľov nebolo zaručené. Zároveň v prípade porušení povinností zo zmluvy, môže mať dané porušenia vážny dopad na realizáciu implementovaného cezhraničného projektu, pričom je vhodné, aby zodpovednosť znášal jeden subjekt, resp. skupina dodávateľov. 7.Obstarávateľ uplatňuje v predmetnom verejnom obstarávaní podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. 8.Obstarávateľ 1 zverejnil súťažné podklady v slovenskom a v maďarskom jazyku, pričom v prípade rozporu obsahu má prednosť slovenská jazyková verzia súťažných podkladov. 9.Predmetné verejné obstarávanie je vzhľadom na podmienky účasti a podmienky plnenia zmluvy zelené verejné obstarávanie. 10.Zmluvné podmienky FIDIC žltá kniha, podľa ktorých sa má realizovať Dielo, sú dostupné za poplatok. Bližšie informácie je možné nájsť na www.fidic.org alebo www.sace.sk

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×