Vyhlásené obstarávanie

Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina - Hájik - vnútroblok ul. G.Lannuriena


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Žilina
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
93 591,33
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34928500-3
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
8. September 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
27. September 2021
Dátum otvárania ponúk:
27. September 2021
Ponuka musí platiť do:
31. December 2021
Miesto otvárania ponúk:
Mestský úrad Žilina Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina V prípade okolností znemožňujúcich verejné otváranie ponúk pandemická situácia, otváranie ponúk v a zverejnenie údajov v zmysle § 52 sa uskutoční on-line v systéme ezakazky.sk.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku na jednotlivé časti v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač(fyzická osoba) alebo štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu (právnická osoba) sa preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať, poverený zástupca uchádzača aj splnomocnením na zastupovanie.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina Hájik vnútroblok ul. G.Lanuriena., t.j. rekonštrukcia časti verejného osvetlenia a výstavba novej vetvy osvetlenia chodníka na Sídlisku Žilina Hájik. Počas realizácie predmetu zákazky bude súčasne prebiehať realizácie stavebných prác na Revitalizácii verejného priestoru vnútrobloku G. Lanuriena.

Doplňujúce informácie

Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a informácie týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú opísané alebo špecifikované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania prípadne v súťažných podkladoch, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení a súvisiacimi predpismi účinnými v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×