Vyhlásené obstarávanie

Dodávka nového snežného pásového vozidla pre zimnú údržbu bežeckých stôp


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Štrba
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
282 547,50
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
43500000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
14. September 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
13. Október 2021
Dátum otvárania ponúk:
13. Október 2021
Ponuka musí platiť do:
31. Marec 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 4

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie snežného pásového vozidla pre zimnú údržbu bežeckých stôp, na úpravu homologizovaných lyžiarskych bežeckých tratí (homologizovaných medzinárodnou lyžiarskou federáciou FIS) vrátane zaškolenia a dopravy na miesto dodania. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

1. Predmetné verejné obstarávanie sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania (ďalej len "EVO") prostredníctvom informačného systému EVO verzia 18.0, ktorý je dostupný na adrese www.evo.gov.sk. 2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. Momentom doručenia zásielky pre účely tohto verejného obstarávania, v súlade s funkcionalitou systému EVO, sa rozumie odoslanie zásielky jej adresátovi bez ohľadu na to, či je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ alebo záujemca, resp. uchádzač, t. j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry dispozície adresáta. 3. Dokumentácia k predmetnému verejnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme EVO umiestnenom na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434073, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom. 4. Podmienkou pre úspešné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-isevo/videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html. 5. Doklady na splnenie podmienok účasti (bod III.1 Podmienky účasti tohto oznámenia) určené verejným obstarávateľom môže hospodársky subjekt (uchádzač) predbežne nahradiť v zmysle § 39 ZVO jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED"). Ostatné ustanovenia § 39 ZVO týmto nie sú dotknuté. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o jednotnom európskom dokumente a manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu je zverejnený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html. Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel (alfa): GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI. JED je prílohou súťažných podkladov. 6. V zmysle § 66 ods. 7 (druhá veta) ZVO, verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 7. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×