Vyhlásené obstarávanie

Dodávka a distribúcia elektrickej energie


Toto vyhlásené obstarávanie už má uverejnený výsledok. Nájdete ho nižšie v časti výsledky.

Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
283 300,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09310000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
16. September 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
19. Október 2021
Dátum otvárania ponúk:
19. Október 2021
Ponuka musí platiť do:
15. December 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk za dodanie predmetu zákazky v systéme EVO.eBIT portal komisiou je neverejné, koná sa bez účasti uchádzačov a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neodosiela. Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov, budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, elektronicky vyzvaní na predloženie nových cien prostredníctvom elektronickej aukcie.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 24

Výsledky

Dodávka a distribúcia elektrickej energie

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie k 58 odberným miestam (podľa Prílohy č. 1) vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribúcie a distribučných služieb. Dodávka elektrickej energie musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR / zákon č.251/2012Z.z. o energetike, vyhláška ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., Nariadenie vlády č. 211/2010, ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády č. 317/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov. Predmetom plnenia je dodávka a distribúcia elektrickej energie v termíne od 01.01.2022 od 00:00:00 hod. do 31.12.2023 do 23:59:59 hod. Miestom plnenia sú jednotlivé odberné miesta v počte 58 ks, na ktoré je verejný obstarávateľ pripojený. Verejný obstarávateľ nie je vlastníkom meračov elektrickej energie pre jednotlivé odberné miesta.

Doplňujúce informácie

1. Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený prístup k súťažným podkladom a ostatným informáciám potrebných na vypracovanie ponuky, a to v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO (www.uvo.gov.sk), ako aj na portáli EVO.eBIT portal, stránka www.evoportal.sk, počas celého procesu verejného obstarávania, týmto odporúča všetkým záujemcom, aby vo vlastnom záujme počas celého procesu verejného obstarávania sledovali profil verejného obstarávateľa na uvedenom webovom sídle alebo portál EVO.eBIT portal. 2. Predkladanie ponúk je umožnené iba registrovaným uchádzačom a ktorého verejný obstarávateľ zaregistroval do systému EVO portal schválením jeho žiadosti o registráciu, a ktorému systém EVO portal vygeneroval UID používateľa. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na adrese: http://www.evoportal.sk/index.php?zobraz=registracia; pokyny k registrácií sú uvedené priamo na tejto adrese. 3. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému EVO.eBIT portal umiestnenom na webovej adrese http://www.evoportal.sk/. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v Súťažných podkladoch verejný obstarávateľ odporúča predložiť ako súbory pdf. 4. Ak uchádzač v ponuke preukázal splnenie podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom uchádzača podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ v súlade s § 55 ods. 1 zákona písomne vyzve uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom až treťom mieste v poradí o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom, v lehote nie kratšej, ako päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača. 5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť Zmluvu o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku v stanovenej lehote viazanosti ponúk s druhým, resp. ďalším uchádzačom v poradí na základe výsledku pôvodnej elektronickej aukcie v prípade: - Ak fyzická alebo právnická osoba vo fáze zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy - úspešný uchádzač, odstúpi od svojej ponuky (odmietne podpísať zmluvu), resp. ponuka úspešného uchádzača (s použitím e - aukcie) bola opäť vyhodnocovaná alebo prebiehala konzultácia na základe predloženej najnižšej ceny, - - resp. s ktorou uzavrie zmluvu a stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť si zmluvný záväzok v lehote viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ v tomto istom postupe zadávania zákazky na dodania predmetu zákazky vyberie nového úspešného uchádzača v lehote viazanosti ponúk a výsledok oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali. 6. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov alebo uchádzačov, že je potrebné sa zaregistrovať do aukčného systému eBIT, pokiaľ už nie sú v aukčnom systéme registrovaní. Predpokladaný termín začatia elektronickej aukcie bude uchádzačom oznámený elektronicky vo výzve až po vyhodnotení ponúk a podmienok uvedených v elektronickej aukcii, ktoré sú uvedené v časti F. Súťažných podkladov. Za použité technické prostriedky a špecifikácie technického pripojenia počas etapy a priebehu elektronickej aukcie zodpovedajú uchádzači, nie vlastník domény. 7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania nadlimitnej zákazky z dôvodov uvedených v § 57 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a v bode 31 Súťažných podkladov. 8. Predmetné verejné obstarávanie nie je žiadne z uvedených možností.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×