Vyhlásené obstarávanie

Stavebné úpravy budovy ,,sociálne zariadenie a šatne“ pre činnosť CVČ Martin – I. etapa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Martin
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
283 617,80
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
16. September 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
7. Október 2021
Dátum otvárania ponúk:
7. Október 2021
Ponuka musí platiť do:
30. November 2021
Miesto otvárania ponúk:
Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49, Martin, kancelária č. 429, 4. poschodie - elektronicky.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk komisiou na predmet zákazky je neverejné, koná sa bez účasti uchádzačov a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neodosiela. Po vyhodnotení predložených dokladov a dokumentov, budú uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti a náležitosti ponuky elektronicky vyzvaní na predloženie nových cien prostredníctvom elektronickej aukcie.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia nedokončeného diela Stavebné úpravy budovy amfiteátra - sociálne zariadenia a šatne pre CVČ Martin I. etapa v rozsahu podľa projektovej dokumentácia a podľa výkazu výmer nezrealizovaných/ neukončených prác a dodávok. Verejný obstarávateľ odporúča, aby si uchádzači pred predložením ponuky osobne prezreli miesto stavby a oboznámili sa s jeho stavom na mieste samom, aby pred predložením ponuky na realizáciu diela mali postačujúce informácie, a na základe ohliadky vykonanej na mieste diela budú uchádzači v celom rozsahu oboznámení o skutočnosti, že v danom prípade sa jedná o nedokončenú stavbu, o rozsahu prác a dodávok, v akom bola predmetná stavba zrealizovaná predchádzajúcim zhotoviteľom a v akom stave sa nachádza stavba so súpisným číslom 5370 (sociálne zariadenia a šatne) postavená na pozemku reg. C KN parc. č. 1859/26 pred predložením ponuky. Existujúci objekt Sociálnych zariadení a šatní pre amfiteáter v Martine je situovaný na východnom okraji mesta Martin v lokalite Malá hora v tzv. martinskej akropole medzi Slovenským národným múzeom a Národným cintorínom, na okraji mestského centra na parcelách KN-C č. 1859/26, 1859/5 k. ú. Martin. Objekt bol navrhnutý ako vstupný objekt do areálu amfiteátra na jeho západnom okraji vo väzbe na ulicu Šoltésovú, z ktorej aj hlavný vstup do areálu. Stavba je v súčasnosti nevyužívaná a je ihneď spôsobilá pre realizáciu stavebných úprav a prístavby. Pri návrhu stavebných úprav a prístavby výťahu sa vychádzalo z existujúceho stavu objektu a samotnej dispozície, jej hmotovo-priestorového a výškového usporiadania, so snahou maximálne využiť existujúcu dispozíciu a minimalizovať tým rozsah stavebných úprav. Taktiež sa rešpektoval existujúci dopravný skelet a prírodný potenciál územia s existujúcou zeleňou. Pri architektonickom návrhu stavebných úprav išlo o čo najefektívnejšie využitie existujúcej stavby s cieľom vytvoriť, kvalitné podmienky na fungovanie a prevádzku CVČ Kamarát. Výška zástavby a vzhľad budovy sa stavebnými úpravami nemenia. Priestorová kompozícia je založená na rešpektovaní existujúcich vzťahov a mierky prostredia. Podrobné vymedzenie realizácie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na projektovú dokumentáciu, výkazy výmer a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme EVO.eBIT portal na portáli http://www.evoportal.sk/, ako aj v profile verejného obstarávateľa (ÚVO). 2. Predkladanie ponúk je umožnené iba registrovaným uchádzačom, ktorých verejný obstarávateľ zaregistroval do systému EVO portal schválením jeho žiadosti o registráciu, a ktorým systém EVO portal vygeneroval UID používateľa. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na adrese: http://www.evoportal.sk/index.php?zobraz=registracia; pokyny k registrácií sú uvedené priamo na tejto adrese. 3. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému EVO.eBIT portal umiestnenom na webovej adrese http://www.evoportal.sk/. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v Súťažných podkladoch verejný obstarávateľ odporúča predložiť ako sken originálu, resp. sken úradne overenej kópie v súbore pdf, pokiaľ nie je určené inak 4. Ak uchádzač v ponuke preukázal splnenie podmienok účasti jednotným európskym dokumentom uchádzača podľa § 39 ods. 1 alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 a nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. 5. Verejný obstarávateľ Mesto Martin si vyhradzuje právo uzavrieť Zmluvu o dielo č. 14/UHI/2021 v stanovenej lehote viazanosti ponúk s druhým, resp. ďalším uchádzačom v poradí na základe výsledku pôvodnej elektronickej aukcie v prípade: - ak fyzická alebo právnická osoba vo fáze zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy - úspešný uchádzač, odstúpi od svojej ponuky ( odmietne podpísať zmluvu), resp. ponuka úspešného uchádzača (s použitím e - aukcie) bola opäť vyhodnocovaná alebo prebiehala konzultácia na základe predloženej najnižšej ceny, - resp. s ktorou uzavrie zmluvu o dielo a stratí v priebehu jej plnenia schopnosť splniť si zmluvný záväzok v lehote viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ v tomto istom postupe zadávania zákazky vyberie nového úspešného uchádzača v lehote viazanosti ponúk a výsledok oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali. 6. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov alebo uchádzačov, že je potrebné sa zaregistrovať do aukčného systému Mesta Martin, stránka www.martin.ebit.sk za účelom predkladania ponúk do elektronickej aukcie, pokiaľ už nie sú v aukčnom systéme registrovaní. 7. Predpokladaný termín začatia elektronickej aukcie bude uchádzačom oznámený elektronicky vo výzve až po vyhodnotení ponúk a podmienok uvedených v elektronickej aukcii, ktoré sú uvedené v časti F. Súťažných podkladov. 8. Zhotoviteľ najneskôr do 3 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy zloží na účet objednávateľa uvedený v čl. I. Zmluvy o dielo, finančnú záruku za riadne a včasné vykonanie diela vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo s DPH podľa čl. V. bod 5.2 Zmluvy o dielo. 9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania podlimitnej zákazky z dôvodov uvedených v § 57 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a v bode 31 Súťažných podkladov. 10. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu o dielo s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 11. Predmetné verejné obstarávanie nie je žiadne uvedených možností.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×