Vyhlásené obstarávanie

Laboratórne prístroje


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
285 210,20
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38000000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
13. Október 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
12. November 2021
Dátum otvárania ponúk:
12. November 2021
Ponuka musí platiť do:
31. Marec 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality EO EKS na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v jednotlivých častiach predmetu zákazky v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie. Bližšie informácie sú uvedené v bode 18 súťažných podkladov a bode 9 oddielu VI.3) tohto oznámenia.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 2

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka tovarov laboratórnych prístrojov pre potreby realizácie projektu CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby spojené s dodaním tovaru na miesto dodania a vyložením v mieste jeho umiestnenia.

Doplňujúce informácie

1. Toto verejné obstarávanie bude prebiehať podľa § 66 ods. 7 ZVO. 2. Verejný obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom systému EO EKS a jeho funkcionalít. Podrobné informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 3. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje: - pre časť 1. predmetu zákazky: vo výške 3 000,00 EUR - pre časť 2. predmetu zákazky: vo výške 10 000,00 EUR Informácie k podmienkam a spôsobu zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. 4. Verejný obstarávateľ poskytuje prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/2223. V profile verejného obstarávateľa sa zároveň uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na elektronickej tabuli. 5. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, VO bezodkladne oznámi najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk zverejnenej na Elektronickej tabuli a v záložke Lehoty predmetných súťažných podkladov v rámci predmetnej zákazky za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EO EKS dostatočne vopred. Predmetné informácie budú prostredníctvom odkazu na profil verejného obstarávateľa zverejnené v súlade s ust. § 43 ZVO aj na profile zákazky na webovej stránke ÚVO. 6. JED - v prípade, že sa uchádzač rozhodne nahradiť doklady preukazujúce podmienky účasti JEDom, môže použiť formulár, ktorý tvorí samostatnú prílohu súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti). 7. V súlade s ust. § 40 ods. 6 písm. g) zákona o VO verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. 8. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K BODU IV.2.7) PODMIENKY NA OTVÁRANIE PONÚK OZNÁMENIA: Lehota uvedená v bode IV.2.7) oznámenia sa vzťahuje k časti 1 predmetu zákazky. Lehota na otváranie ponúk pre časť 2 predmetu zákazky je 12.11.2021 11:00. Ostatné podmienky na otváranie ponúk (miesto a informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk) sa uplatňujú aj pre časť 2 predmetu zákazky. 9. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zelené verejné obstarávania, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×