Vyhlásené obstarávanie

Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Žilina
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 067 839,15
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77310000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
19. Október 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
18. November 2021
Dátum otvárania ponúk:
18. November 2021
Ponuka musí platiť do:
31. Máj 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné v nadväznosti na ustanovenie § 52 ods. 2 zákona. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači a nimi poverené osoby, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Viac SP.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

V intervale:
1. Február 2022 až 1. Február 2026

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je údržba verejnej mestskej zelene, výmera, ktorá zahŕňa hlavne tieto služby : kosenie trávnikov s pohrabaním a odvozom pokosenej trávy, jesenné hrabanie lístia s odvozom pohrabaného lístia, jarné vyhrabávanie trávnikov, údržba kvetinových záhonov plošné úpravy, ručný dozber hrubých nečistôt zo zelene konárov zo samoorezov a vianočných stromčekov, orezávanie stromov a krov, rez živých plotov, úprava uličných stromoradí, sezónna výsadba letničiek a cibuľovín, výsadba stromov, výsadba krov, výsadba, montáž a demontáž závesných kvetináčov, polievanie výsadieb, výrub drevín a ostatné práce spojené so zakladaním a údržbou zelene podľa potreby napríklad založenie trávnika výsevom, terénne úpravy, frézovanie pňov po výruboch a oprava kolovania, údržba malých smetných nádob a ďalšie služby v zmysle súťažných podkladov. Predmetom zákazky sú aj služby spojené s optimalizáciou čistenia miestnych chodníkov, schodísk, verejných priestorov a zastávok MHD v meste Žilina.

Doplňujúce informácie

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o VO. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Súťažné podklady budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk, b) klikne na názov zákazky, c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady, d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom: d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu), alebo prostredníctvom elektronického ID; d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk. Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa resp. iným spôsobom. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom, ak má záujem o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Výzvy uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie. Uchádzač vo svojej ponuke predloží splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných podkladov a iné dokumenty vyžadované v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. Verejný obstarávateľ určuje v tomto postupe zadávania zákazky povinnosť zabezpečiť viazanosť ponuky pre každú časť uchádzača zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 5.000,00 EUR (slovom: päť tisíc eur).

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×