Vyhlásené obstarávanie

Príprava a dodávka celodennej stravy


Toto vyhlásené obstarávanie už má uverejnený výsledok. Nájdete ho nižšie v časti výsledky.

Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Domov dôchodcov - Gerium
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
692 123,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
55523000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Dátum vyhlásenia:
3. November 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
15. November 2021
Dátum otvárania ponúk:
15. November 2021
Ponuka musí platiť do:
31. Máj 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ponuky sa budú otvárať v sídle verejného obstarávateľa. Uchádzač môže sledovať otváranie ponúk aj prostredníctvom osobitnej funkcionality systému Josephine - online otváranie ponúk.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Každá fyzická osoba sa preukáže svojím identifikačným dokladom (ID). V prípade, že na otváranie ponúk príde iná osoba ako štatutárny zástupca oprávnený konať za uchádzača, je povinná predložiť okrem ID aj pís. splnomocnenie od osoby oprávnenej konať za uchádzača.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Výsledky

Príprava a dodávka celodennej stravy

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je každodenná príprava a dodávka celodennej stravy pre klientov a zamestnancov do oboch organizačných súčastí verejného obstarávateľa (vrátane sobôt, nedieľ, sviatkov a prázdnin), pričom musí byť vhodným a primeraným striedaním mäsitých, vegetariánskych a diétnych jedál zabezpečená pestrosť a vyváženosť stravy s osobitným zreteľom na potreby výživy seniorov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH za predpokladaný predmet zákazky ocenený podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a v rámcovej zmluve. Celková cena za predmet zákazky musí byť uvedená v EUR s DPH a zaokrúhlená najviac na 2 desatinné miesta. Rozhodovacie kritériá pre prípad zhody celkovej ceny predmetu zákazky v prípade, ak komisia identifikuje po predbežnom vyhodnotení ponúk na základe zvolených kritérií zhodné návrhy na prvom, druhom alebo treťom predbežnom mieste, sú uvedené v súťažných podkladoch. 2. V zmysle § 112 ods. 6 ZVO vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Viac informácií je v súťažných podkladoch. 3. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), je ho povinný vyplniť v súlade so ZVO. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj generálne čestné vyhlásenie. 4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE (ďalej ako "SJ"). Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v SJ považuje okamih jej odoslania v SJ, a to v súlade s funkcionalitou systému. 5. Ponuky sa predkladajú podľa § 49 ZVO prostredníctvom systému Josephine a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Možné spôsoby autentifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch spolu s potrebnými lehotami. 6. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu je uverejnená v príslušnej zákazke v SJ umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12844/summary, čím sa umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom k tomuto VO. 7. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 8. Verejný obstarávateľ požaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 15 000,00,- EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. 9. Verejný obstarávateľ za poskytnutie riadnej súčinnosti na uzavretie zmluvy podľa § 114 ods. 7 a § 56 ZVO považuje súčinnosť podrobne opísanú v príslušných súťažných podkladoch, pričom lehota na poskytnutie súčinnosti bude 10 pracovných dní. 10. Plánované zahájenie poskytovania služieb tvoriacich predmet zákazky je 1. 1. 2022.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×