Vyhlásené obstarávanie

Medicinálne a technické plyny a služby spojené s dodávkou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
768 009,30
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24110000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
24. November 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
20. December 2021
Dátum otvárania ponúk:
20. December 2021
Ponuka musí platiť do:
31. Máj 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 36

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka medicinálnych a technických plynov vrátane dopravy a ostatných služieb súvisiacich s dodávkou pre potreby Záchrannej zdravotnej služby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO; Podrobnejšie informácie ohľadom komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 2. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 20 000,00 eur. Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch. 3. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v systéme EVO na URL adrese: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/435471 4. Podľa § 39 ZVO môže uchádzač predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED). Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED. 5. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa a zákazku v systéme EVO, na ktorom bude verejný obstarávateľ uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného obstarávania. 6. Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálny aspekt.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×