Vyhlásené obstarávanie

Výkon stavebného dozoru na stavbe: Rochovce - Slavošovce - Čierna Lehota, kanalizácia a ČOV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
203 750,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71250000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
21. December 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
17. Január 2022
Dátum otvárania ponúk:
17. Január 2022
Ponuka musí platiť do:
30. November 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Nie
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie služby stavebného dozoru v rámci stavby: Rochovce - Slavošovce - Čierna Lehota, kanalizácia a ČOV podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. týchto súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

1. Obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. 2. Obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi Obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu Verejného obstarávania. 3. Návod na používanie systému je dostupný na webovom sídle portálu JOSEPHINE (http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Skrateny_navod_ucastnik.pdf). 4. Obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 66 ods. 7 druhá veta ZVO. 5. Obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Obstarávateľ je pred podpisom zmluvy povinný skúmať aj tú skutočnosť, či je splnená povinnosť overenia konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 písm. d) Zákona č. 315/2016 Z. z. 6. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je a) zeleným verejným obstarávaním, b) obstarávanie inovácií, c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. 7. Obstarávateľ vyžaduje, aby a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok, b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. 8.Obstarávateľ v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. 9. Elektronickými platbami obstarávateľ rozumie bankový prevod cez internetbanking. 10. Organizovaná obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky sa z dôvodu bezpečnosti a opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 zo strany obstarávateľa nerealizuje. Záujemcom je k dispozícii projektová dokumentácia diela a obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky si môžu podľa nej vykonať samostatne. V prípade otázok k projektovej dokumentácii diela alebo k miestu realizácie predmetu zákazky môže záujemca využiť inštitút žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. 11.Ostarávateľ na tomto mieste uvádza, že pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky vykonal prieskum trhu, v rámci ktorého bezprostredne pred vyhlásením verejného obstarávania vyzval vybrané hospodárske subjekty na ocenenie predmetu zákazky.Obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní stanovil lehotu na predkladanie ponúk primeranú tomu, aby bolo zabezpečené dodržanie princípov verejného obstarávania a riadnej hospodárskej súťaže.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×