Vyhlásené obstarávanie

Zabezpečenie servisnej podpory a údržby pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národné osvetové centrum
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 712 900,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72000000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
13. Január 2022
Lehota na predkladanie ponúk:
10. Február 2022
Dátum otvárania ponúk:
10. Február 2022
Ponuka musí platiť do:
30. September 2022
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Priebeh otvárania ponúk, okruh oprávnených osôb a rozsah sprístupňovaných informácií o predložených ponukách sa riadi príslušnou funkcionalitou EVO a zákonom.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 60

Opis obstarávania

Predmetom zákazky ,,Zabezpečeniu servisnej podpory a údržby pre IS CAIR, vrátane jeho rozvoja (IS CAIR), je servisná podpora a údržba IS CAIR na 4 roky s možnosťou predĺženia o 1 rok (opcia) a implementácia zmien podľa a súťažných podkladov a zmluvných podmienok vrátane príloh. Podrobný opis jednotlivých častí zákazky je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

1. Toto obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie IS EVO (www.uvo.gov.sk). Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme IS EVO a pre úspešné predkladanie žiadostí o účasť a ponúk je, aby záujemca dodržal požiadavky na softvérové a hardvérové vybavenie potrebné pre prácu v systéme IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému IS EVO sú zverejnené na www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady na základe žiadosti záujemcu. 2. Súťažné podklady sú zverejnené v IS EVO a v profile verejného obstarávateľa. 3. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v predmetnom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) zákona. 4. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky. Výška zábezpeky je 200 000 EUR. Podrobnosti o zábezpeke ponuky sú v súťažných podkladoch, bod 16. 5. Verejný obstarávateľ požaduje účasť na obhliadke IS CAIR z dôvodu oboznámenia sa so špecifickými okolnosťami poskytovania služby, vzájomných súvislostí/nadväzností pri plnení predmetu zákazky, dôležitých na vytvorenie si predstavy a správneho nastavenia nákladov na realizáciu predmetu plnenia a na správne vypracovanie ponuky. Podrobnosti o obhliadke sú v súťažných podkladoch, bod 10. 6. Uchádzač pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže v súlade s § 39 využiť jednotný európsky dokument (JED). 7. Verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií a zameraným na sociálne aspekty. 8. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorý majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×