Vyhlásené obstarávanie

Dobudovanie infraštruktúry miestnych komunikácií a chodníkov v obci Cinobaňa - vetva B


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Cinobaňa
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
221 211,49
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
13. Máj 2022
Lehota na predkladanie ponúk:
26. Máj 2022
Dátum otvárania ponúk:
26. Máj 2022
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

zákazka rieši dobudovanie infraštruktúry v obci Cinobaňa s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach, ktorá umožní bezpečný presun obyvateľov z osídlenia do centra obce, ku škole a ostatným službám. V tejto zákazke sa rieši iba vetva B. Bližšie informácie sú uveené v prílohe č.6 - Projektová dokumentácia

Doplňujúce informácie

- verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. - verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky neuzavrieť zmluvu a zrušiť použitý postup zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: nebude predložená ani jedna ponuka, ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie ak poskytovateľ finančných prostriedkov proces zadávania zákazky neschváli ak víťazná cenová ponuka bude nad rámec finančných možností verejného obstarávateľa - uchádzač ako zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci záväzkového vzťahu strpí výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 podľa § 170 ods. 7, bod b). - verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými 6 účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky. U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (existencia konfliktu záujmov). Uchádzač preukáže túto skutočnosť čestným vyhlásením, ktoré tvorí Prílohu č. 5 tejto výzvy

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×