Vyhlásené obstarávanie

Kanalizácia obcí Podolie a Očkov.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Podolie
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 535 715,05
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45232400-6
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
17. Jún 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
8. Júl 2014
Dátum otvárania ponúk:
8. Júl 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Sídlo verejného obstarávateľa. Termín otvárania ponúk platí pre otváranie časti ponúk, označených ako "Ostatné". Otváranie časti "Ostatné" je podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/ 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní neverejné.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Cieľom postupu zadávania zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác súvisiacich s vybudovaním splaškovej stokovej siete s napojením na jestvujúcu kanalizáciu. Bližšie požiadavky sú rozpracované v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

VI.2.1 Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. V takomto prípade je Skupina ako uchádzač povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny dodávateľov splnomocňujúci vedúceho člena skupiny konať v mene ostatných členov skupiny dodávateľov v rámci tejto zákazky. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov obstarávateľ vyžaduje, aby skupina pred podpisom Zmluvy o dielo na realizáciu prác uzatvorila právny vzťah, ktorý bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky a predložila obstarávateľovi o uzatvorení tohto právneho vzťahu dôkazy. VI.2.2 Zmluva o dielo nadobudne platnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami v lehote viazanosti ponúk a účinnosť nadobudne len v prípade úspešného overenia procesu verejného obstarávania riadiacim orgánom Ministerstvom životného prostredia SR ako Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, za predpokladu splnenia podmienok stanovenými platnými právnymi predpismi. Pokiaľ nebude úspešne overený proces verejného obstarávania a nebude pridelený nenávratný finančný príspevok na realizáciu Zmluvy o dielo , zmluva účinnosť nenadobudne. Podmienkou účinnosti zmluvy je zároveň jej zverejnenie na webovom sídle verejného obstarávateľa, uzatvorenie dodatku s riadiacim orgánom, ktorým sa predĺži lehota na realizáciu projektu a zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu neoprávnených výdavkov projektu. VI.2.3 Uchádzač v zmluvných podmienkach uvedie, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom/ konečným prijímateľom pomoci a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť. VI.2.4 Úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ musí mať uzatvorené a zaplatené poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na predmete zákazky počas výstavby v minimálnej výške 1 000 000,- eur alebo ekvivalent v inej mene počas celej doby realizácie stavby . Objednávateľ má právo neodovzdať stavenisko, pokiaľ zhotoviteľ nepreukáže, že má uzatvorenú poistnú zmluvu a že zaplatil poistnú sumu. V prípade ak zhotoviteľ nepredloží poistnú zmluvu pri odovzdaní staveniska, má objednávateľ právo od Zmluvy o dielo odstúpiť. VI.2.5 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom/uchádzačom sledovať webovú stránku verejného obstarávateľa. Na predmetnej stránke budú zverejňované prípadné otázky a odpovede v rámci inštitútu vysvetľovania v zmysle § 38 zákona o VO. VI.2.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 46 ods. 1, resp. 2. VI.2.7 Náklady spojené s účasťou v súťaži v plnej miere hradia uchádzači. VI.2.8 V prípade nových stavebných prác spočívajúcich v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo postupovať podľa § 58 ods. 1 písm. j) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. VI.2.9 Termín obhliadky bude stanovený v súťažných podkladoch. Výdavky spojené s obhliadkou miesta plnenia zákazky znášajú záujemcovia. VI.2.10 V prípade skupiny dodávateľov všetci členovia skupiny predložia vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. VI.2.11 Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×