Vyhlásené obstarávanie

Modernizácia fariem Agro Spišské Vlachy, s.r.o.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Agro Spišské Vlachy, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
584 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
16000000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
25. Jún 2014
Lehota na predkladanie ponúk:
15. Júl 2014
Dátum otvárania ponúk:
15. Júl 2014
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Otváranie obálok je z dôvodu použitia elektronickej aukcie neverejné.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

kolesový traktor 1ks, kolesový traktor 1ks, ťahané rozmetadlo priemyselných hnojív 1ks, Veľkoobjemobý náves 1ks, ťahaný postrekovač 1ks, tandemový náves 1ks, záložný generátor elektrickej energie1ks

Doplňujúce informácie

Záujemca si vyžiada súťažné podklady na základe písomnej žiadosti doručenej osobne alebo poštou na adrese uvedenej v bode A.II. v termíne uvedenom v bode IV.2.2. Na žiadosti zaslané mailom nebude kontaktná osoba odpovedať a akceptovať. Záujemca može súťažné podklady získať aj z profilu verejného obstarávateľa.Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v jednom originálnom vyhotovení, jednej písomnej kópii a jednej naskenovanej elektronickej kópii na CD/DVD nosiči vo formáte PDF. za účelom jej zaslania Úradu pre verejné obstarávanie podľa §9 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné". V zmysle Informácie Úradu vlády Slovenskej republiky k určovaniu lehôt na poskytovanie súťažných podkladov č. 4693- 11920/2013/SKFEÚ je verejný obstarávateľ povinný ponechať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov totožnú s lehotou na predkladanie ponúk. V prípade potreby vysvetliť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať spôsobom tohto bodu o ich vysvetlenie písomne u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa uvedenej v bode A.II.Aby verejný obstarávateľ mohol zabezpečiť vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní, poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom; záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.Predávajúci je povinný do 15 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy zložiť na účet Kupujúceho finančnú zábezpeku (zádržné) na plnenie diela vo výške 10 000 € ako inštitút zádržného na dodanie tovaru predmetu zmluvy, jeho kvalitu, včasnosť a dodržanie ostatných zmluvných podmienok včítane ceny. Uvedené zádržné bude Kupujúci môcť použiť na hradenie nedorobkov, vád, penále podľa tejto zmluvy.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×