Vyhlásené obstarávanie

Multifunkčné ihrisko - IV. ZŠ, Detva


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Detva
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
62 145,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212200-8
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
29. Október 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
20. November 2015
Dátum otvárania ponúk:
20. November 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
zasadačka Mestského úradu Detva, J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a príslušenstvom, v súlade a v rozsahu rozpočtu (výkazu výmer) stavby. Výstavba multifunkčného ihriska s povrchom z umelej trávy sa má z pohľadu užívania vybudovať ako viacúčelová plocha určená pre minifutbal, tenis, volejbal (nohejbal), streetbal. Farba trávy tenis-červená, zbytok zelená, čiary volejbal - žltá, tenis a futbal - biela. Rozmer hracej plochy ihriska je 33x18 metrov . Celková hracia plocha ihriska sa požaduje stavebne vybudovať na ploche 594 m2. Ihrisko bude ohraničené mantinelovým systémom z hliníkových profilov a plastových mantinelových dielcov vysokým 0,9m po celom obvode okrem výbehu, ktoré bude na futbalové a hádzanárske bránky. Podrobnejší popis je uvedený v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

Súťažné podklady si záujemca písomne vyžiada elektronicky na e-mailovej adrese sona.chrastinova@detva.sk. Zo žiadosti musia byť zrejmé identifikačné údaje žiadateľa /názov, adresa sídla, adresa poštového doručovania v prípade, že je iná ako adresa sídla/, predmet žiadosti /čo sa žiada/ a pre rýchlejšiu komunikáciu sa doporučuje uviesť meno referenta zodpovedného za žiadosť, jeho adresu elektronickej pošty a jeho tel. číslo. Verejný obstarávateľ navrhuje dorozumievanie elektronickou formou, t.j. e-mailom. Elektronickú komunikáciu verejný obstarávateľ navrhuje pri poskytovaní a vysvetľovaní súťažných podkladov, pri vysvetľovaní ponuky prostredníctvom e-mailovej adresy sona.chrastinova@detva.sk, pričom záujemca potvrdí prijatie písomnosti stanoveným spôsobom. Elektronická komunikácia sa nepripúšťa pri doručení ponúk, pri zmene alebo doplnení ponúk, pri uplatnení revíznych postupov, pri oznámení o vylúčení, pri oznámení o neprijatí ponuky a oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk, kedy sa vyžaduje listinná forma a doručenie osobne alebo bežným doručovacím spôsobom. Akákoľvek komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude zo strany verejného obstarávateľa výlučne v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať podľa § 58 ods. i/, pri vzniku nepredvídateľných okolnosti. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž zverejnená, alebo ak nastane niektorá z okolnosti uvedených v § 46 zákona č. 25/2006 Z.z v znení neskorších zákonov a predpisov.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×