Vyhlásené obstarávanie

Hala na spracovanie a uskladnenie ovocia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SK BLU INVESTIMENTS, s.r.o.
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 017 026,65
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
11. August 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
31. August 2015
Dátum otvárania ponúk:
31. August 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Otváranie obálok "OSTATNÉ" je neverejné. Otváranie obálok "KRITÉRIÁ": TEAM AGRO, s.r.o. Komárňanská cesta 21 940 01 Nové Zámky
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Hala na spracovanie a uskladnenie ovocia - parametre sú uvedené v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.

Doplňujúce informácie

Záujemca si vyžiada súťažné podklady na základe písomnej žiadosti doručenej osobne alebo poštou na adrese uvedenej v bode A.II. v termíne uvedenom v bode IV.2.2. Na žiadosti zaslané e-mailom obstarávateľ nebude odpovedať. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v jednom originálnom vyhotovení, jednej písomnej kópii a jednej naskenovanej elektronickej kópii na CD/DVD nosiči vo formáte PDF. za účelom jej zaslania Úradu pre verejné obstarávanie podľa §9 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné". V prípade potreby vysvetliť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať spôsobom tohto bodu o ich vysvetlenie písomne u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa uvedenej v bode A.II. Aby verejný obstarávateľ mohol zabezpečiť vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní, poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom; záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Zhotoviteľ berie na vedomie: Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od písomného vyzvania Objednávateľa poskytnúť Objednávateľovi finančnú zábezpeku na plnenie diela vo výške 300.000,- EUR ako inštitút zábezpeky na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy a jeho dokončenie, kvalitu, včasnosť a dodržanie ostatných zmluvných podmienok vrátane ceny. Finančnú zábezpeku je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi: a) buď vložením finančných prostriedkov na bankový účet Objednávateľa, b) alebo vystavením zmenky v prospech Objednávateľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 191/1950 Z.z. -Zákon zmenkový a šekový v znení neskorších noviel, pričom spôsob zloženia finančnej zábezpeky (zádržného) určí Objednávateľ v písomnej výzve na zloženie finančnej zábezpeky. Uvedenú zábezpeku bude Objednávateľ môcť použiť na hradenie nedorobkov, vád, penále podľa tejto zmluvy, ako aj na prípadné dokončenie diela predmetu zmluvy. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa zábezpeka vráti Zhotoviteľovi do dvoch mesiacov po odovzdaní a prevzatí diela podľa tejto zmluvy. Ak Zhotoviteľ Objednávateľovi v stanovenej lehote finančnú zábezpeku neposkytne, Objednávateľ je oprávnený od Zhotoviteľa žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3% z celkovej ceny predmetu diela podľa tejto zmluvy bez DPH za každý, aj začatý deň omeškania.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×