Vyhlásené obstarávanie

Propagačné predmety


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
140 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39294100-0
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
11. Máj 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
28. Máj 2015
Dátum otvárania ponúk:
28. Máj 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné". Uvedená lehota sa týka otvárania častí ponúk s označením "Ostatné", ktoré je neverejné a ktoré sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Neverejné otváranie časti ponúk označenej ako "Kritéria" sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v lehote podľa zákona o verejnom obstarávaní. Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné a zápisnica sa neodosiela.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka propagačných predmetov vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumie potlač, sieťotlač, vyšívanie, balenie, doprava na miesto dodania a vyložením na mieste dodania, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samostatných objednávkach podľa skutočných potrieb verejného obstarávateľa. Predpokladané množstvo a rozsah tovarov počas doby platnosti Rámcovej dohody je uvedený v súťažných podkladoch, Zväzok III. Opis predmetu zákazky a bode II.2.1. tejto Výzvy. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Doplňujúce informácie

1.) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 2.) Záujemca si súťažné podklady vyžiada na základe písomnej žiadosti. Podmienkou poskytnutia súťažných podkladov je zaplatenie poplatku za vyhotovenie súťažných podkladov v zmysle bodu IV.2.2) tejto Výzvy na predkladanie ponúk. V prípade záujmu o osobné prevzatie súťažných podkladov, záujemca si prevezme súťažné podklady na kontaktnom mieste podľa prílohy A.II tejto Výzvy na predkladanie ponúk. 3.) V prípade záujmu o osobné doručenie ponuky, záujemca odovzdá svoju ponuku na kontaktnom mieste podľa prílohy A.III tejto Výzvy na predkladanie ponúk. 4.) Úradné hodiny kontaktného miesta sú v pracovných dňoch utorok až štvrtok, od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 14.00 hod. 5.) V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov. 6.) Záujemcom, resp. uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Pred podpisom Rámcovej dohody sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia Rámcovej dohody uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky. 7.) Ak uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Uchádzač predloží jeden originál ponuky samostatne pre časť Ostatné a samostatne pre časť Kritériá, a súčasne samostatne pre časť Ostatné a samostatne pre časť Kritériá na 2 (dvoch) samostatných pamäťových médiách elektronickú kópiu originálu ponuky vo formáte .pdf v jednom súbore, ktorého veľkosť môže byť max. 50 MB za účelom jej zaslania Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 6 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 8.) Ponuka každého uchádzača bude zverejnená v Profile verejného obstarávateľa na webovej stránke / elektronickom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie. Uchádzač v predloženej elektronickej kópii originálu ponuky zabezpečí ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a údajov, ktoré považuje za dôverné (napr. obchodné tajomstvo) tak, že tieto údaje začierni. Verejný obstarávateľ v súvislosti so zverejnením ponúk uchádzačov v Profile verejného obstarávateľa nenesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie práv a povinností, vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ani za akékoľvek porušenie práv a povinností vyplývajúcich z povinnosti uchádzača nakladať s určitými údajmi ako dôvernými. 9.) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť postup zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak všetky ponuky prekročia, alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú na predmet zákazky (finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. b.1) zákona o verejnom obstarávaní). Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, alebo ak nebolo predložených viac, než dve ponuky. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezruší použitý postup zadávania zákazky, je povinný zverejniť na profile odôvodnenie, prečo použitý postup nezrušil. 10.) Upresnenie bodu II.3) tejto Výzvy: verejný obstarávateľ uzatvorí Rámcovú dohodu na dobu 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu podľa § 4 ods. 3 písm. b.1) zákona o verejnom obstarávaní, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. 11.) Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 30. 09. 2015.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×