Vyhlásené obstarávanie

Obnova Reduty MPR Kežmarok.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Kežmarok
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
269 951,02
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
2. Marec 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
19. Marec 2015
Dátum otvárania ponúk:
19. Marec 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Verejný obstarávateľ uskutoční najprv otváranie častí ponúk, označených ako "Ostatné". Následne vykoná všetky potrebné úkony v zmysle ustanovenia § 41 ods. 1 ZVO. Otváranie častí ponúk, označených ako "Ostatné" je neverejné. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" uskutoční verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 2 a 3 ZVO. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako "Kritériá", musí byť aspoň päť pracovných dní. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" sa uskutoční na mieste: Mesto Kežmarok, Mestský úrad, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, zasadačka mestského úradu 1. poschodie.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa


Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska

  • 70 % 1.Najnižšia cena
  • 30 % 2.Lehota výstavby

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby Obnova Reduty MPR Kežmarok, ktorá sa člení na nasledujúce stavebné objekty: Nový vstup, Obnova fasád centrálnej časti, Strecha centrálnej časti. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov

Doplňujúce informácie

1. Súťažné podklady sa poskytujú na základe písomnej žiadosti poštovým stykom alebo osobne na adrese: ORIM-TENDER, s.r.o., 17. novembra 73, 083 01 Sabinov, resp. emailom na adrese: orimtender@gmail.com. 2. Podľa § 32 ods. 11 ZVO splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 3. Úradné hodiny kontaktného miesta verejného obstarávateľa: ORIM-TENDER, s.r.o., 17. novembra 73, 083 01 Sabinov sú v pracovných dňoch: od 08.30 do 11.30 h. 4. Verejného obstarávania sa v súlade s § 31 ods. 1 ZVO môže zúčastniť skupina dodávateľov. Podľa § 31 ods. 2 ZVO nesmie verejný obstarávateľ vyžadovať od skupiny dodávateľov, aby vytvorila určitú právnu formu do predloženia ponuky. Ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá, verejný obstarávateľ požaduje od členov tejto skupiny dodávateľov, aby pred podpísaním zmluvy vytvorili spoločne právne vzťahy (formu), aby zodpovedali za záväzky spoločne a nerozdielne z dôvodu riadneho plnenia zmluvy. 5 Zmluva o dielo bude s úspešným uchádzačom podpísaná až po overení procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa RO pre ROP.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×