Vyhlásené obstarávanie

Servis a oprava kopírovacích zariadení a tlačiarní


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Výskumná agentúra
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
93 119,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30125000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
3. Marec 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
26. Marec 2015
Dátum otvárania ponúk:
26. Marec 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Agentúra ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je servis a odborné opravy kopírovacích zariadení a tlačiarní s použitím originálnych náhradných dielov. Zákazka zahŕňa uzatvorenie rámcovej zmluvy, na základe ktorej bude verejný obstarávateľ realizovať objednávky na servis a odborné opravy kopírovacích zariadení a tlačiarní nachádzajúcich sa v sídle verejného obstarávateľa vrátane služieb, ktoré súvisia s dopravou tovaru na miesto dodania a zabezpečenie ekologickej likvidácie použitých dielov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

Súťažné podklady si možno stiahnuť z profilu verejného obstarávateľa. Záujemca si môže vyžiadať poskytnutie súťažných podkladov od verejného obstarávateľa. Podmienkou na poskytnutie súťažných podkladov na vyžiadanie od verejného obstarávateľa je predloženie kompletnej písomnej žiadosti záujemcu verejnému obstarávateľovi o vydanie súťažných podkladov v slovenskom jazyku. Písomná žiadosť o vydanie súťažných podkladov sa bude akceptovať aj v emailovej forme. Náležitosti kompletnej písomnej žiadosti o účasť/poskytnutie súťažných podkladov: - určenie kontaktnej osoby zodpovednej za doručovanie písomností a komunikáciu pri vysvetľovaní, hodnotení ponuky a spracovaní zmluvy na plnenie zákazky, - uvedenie telefónneho a e-mailového kontaktu/adresy určenej osoby na elektronickú komunikáciu (formou e-mailu) v etape zadávania zákazky do predloženia zmluvy na podpis. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. Nakoľko sa používa elektronická aukcia, otváranie ponúk je v zmysle § 43 ods. 3 zákona neverejné.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×