Vyhlásené obstarávanie

Kanalizácia Veľký Meder


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Veľký Meder
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
492 629,07
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
19. Marec 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
7. Apríl 2015
Dátum otvárania ponúk:
7. Apríl 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
LEGAL TENDER s.r.o.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácie. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch a PD

Doplňujúce informácie

1. Písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže záujemca doručiť poštou, kuriérnou službou alebo osobne na adresu kontaktného miesta . 2. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku. 3. V prípade, že sa jedná o skupinu dodávateľov, každý člen skupiny predloží vyhlásenie, ktoré musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za člena skupiny, že za predpokladu, ak bude ponuka skupiny dodávateľov prijatá, sa zaväzujú vytvoriť právne vzťahy pred podpisom zmluvy. 4. Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme v uzavretom obale rozdelenú na dve časti: osobitne oddelenú a samostatne uzavretú časť označenú ako Kritéria a osobitne oddelenú a samostatne uzavretú časť označenú ako Ostatné. Okrem písomnej formy predloží uchádzač každú časť ponuky aj v elektronickej podobe, každú na samostatnom CD, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Všetky súbory na CD musia byť vo formáte pdf. 5. Uchádzač predloží ponuku poštou, kuriérnou službou alebo osobne kontaktného miesta . 6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať úspešnú ponuku, ak uchádzačom navrhnutá cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 7. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 8. Osobitné podmienky plnenia zmluvy: Úspešný uchádzač (zhotoviteľ) poskytne verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) prostredníctvom banky bankovú záruku Performance bond (výkonnostnú záruku) vo výške 10% z ceny diela bez DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle zmluvy o dielo alebo v rovnakej výške tj 20% z ceny diela bez DPH vinkuluje finančné prostriedky na bankovom účte objednávateľa.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×