Vyhlásené obstarávanie

Infračervená brána


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
20 316,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
31710000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
17. Február 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
10. Marec 2015
Dátum otvárania ponúk:
10. Marec 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Infračervená brána a prídavné zariadenia - elektronické zariadenie s emitujúcimi infračervenými lúčmi a senzormi na nepretržité automatické zaznamenávanie preletu netopierov v stanovenom čase na určenom mieste v jaskyni, s príslušenstvom na nahrávanie, archiváciu a softvérovú analýzu dát, na meranie teploty a na pripojenie prídavných zariadení (t. j. fototechniky, zdrojov napájania).Zariadenie infrabrány bude plne funkčné a prevádzkyschopné spolu s prídavnými zariadeniami, s ktorými elektronicky komunikuje prostredníctvom riadiacej a záznamovej jednotky (datalogger, resp. mikropočítač); podmienkou je napájanie zariadenia nezávislé od elektrickej siete a prevádzkyschopnosť celého zariadenia aj s príslušenstvom v prostredí s teplotou -5 až 25 °C a vlhkosťou 60-100 %:

Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ poskytuje súťažné podklady iba v elektronickej forme. Žiadosti o súťažné podklady musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku. Žiadosť o súťažné podklady musí obsahovať identifikáciu záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO), kontaktnú osobu (meno, priezvisko, mail, telefón). Pokiaľ žiadosť o súťažné podklady nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, súťažné podklady nebudú poskytnuté. Kontaktná e-mailová adresa pre poskytovanie súťažných podkladov: budajova@ssj.sk. 2. Verejný obstarávateľ stanovuje elektronickú komunikáciu pri poskytovaní a vysvetľovaní súťažných podkladov, pri vysvetľovaní výzvy na predkladanie ponúk, pri vysvetľovaní ponuky, pri oznámení o neprijatí ponuky a oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk. Verejný obstarávateľ pri elektronickej komunikácii zabezpečí stanovenie postupu potvrdenia o doručení predmetného dokumentu a záujemca/uchádzač je povinný stanoveným spôsobom potvrdiť prijatie písomnosti. Vysvetľovanie výzvy na predkladanie ponúk, súťažných podkladov a ponúk sa bude realizovať elektronickou formou prostredníctvom mailovej adresy: visnovska@ssj.sk, v kópii: budajova@ssj.sk, gazik@ssj.sk. 3. Elektronická komunikácia sa nepripúšťa pri doručení ponúk, zmene alebo doplnení ponúk, pri oznámení o vylúčení a pri uplatnení revíznych postupov, kedy sa vyžaduje listinná forma a doručenie bežným doručovacícm spôsobom v stanovených lehotách. 4.Záujemca/uchádzač je povinný pri elektronickej komunikácii používať e-mailovú adresu, ktorú oznámi verejnému obstarávateľovi v súlade so súťažnými podkladmi. 5. Podľa § 49a ods. 1 písm. a) ZVO budú súťažné podklady zverejnené v profile verejného obstarávateľa na ÚVO.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×