Vyhlásené obstarávanie

Rekonštrukcia mestskej knižnice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Žiar nad Hronom
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
160 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Dátum vyhlásenia:
18. Február 2015
Lehota na predkladanie ponúk:
10. Marec 2015
Dátum otvárania ponúk:
10. Marec 2015
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Otváranie ponúk označené ako Ostatné sa uskutoční na adrese: Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č.46, Žiar nad Hronom, Poschodie : I. zasadačka, Číslo miestnosti: 13. Otváranie ponúk časť Ostatné je neverejné. Na otváraní ponúk sa zúčastní len komisia vymenovaná primátorom mesta Žiar nad Hronom. Otváranie časti ponúk označenej ako Kritériá vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené. Otváranie sa uskutoční v súlade s § 41 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Oznámenie o mieste a čase konania otvárania časti ponuky označenej ako Kritériá odošle verejný obstarávateľ uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené,najneskôr päť pracovných dní pred predmetným otváraním.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena
    Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania je Rekonštrukcia mestskej knižnice.

Doplňujúce informácie

1. Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe písomnej žiadosti v slovenskom jazyku doručenej poštou na adresu: Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č.46, 965 19 Žiar nad Hronom, osobne na tej istej adrese alebo elektronicky na emailovú adresu kontaktnej osoby blazena.kollarova@ziar.sk počas lehoty na predkladanie ponúk. Súťažné podklady vrátane príloh bude verejný obstarávateľ poskytovať na elektronickom nosiči na adresu záujemcu, uvedenú v doručenej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, poštou alebo osobne. 2. Verejný obstarávateľ odporúča všetkým uchádzačom/záujemcom, ktorí si vyzdvihli súťažné podklady a Výzvu na predkladanie ponúk Profile verejného obstarávateľa , aby túto skutočnosť oznámili e-mailom na kontaktnú adresu:blazena.kollarova@ziar.sk uvedením kontaktných údajov pre potreby poskytovania vysvetľovania údajov uvedených vo Výzve, Súťažných podkladoch a iné. V prípade, že uchádzač/záujemca nezašle túto informáciu na kontaktný e-mail, verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie vysvetlenia informácii. 3.Na účely zabezpečenia efektívnej, účinnej a účelnej hospodárskej súťaže si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo počítať lehoty doručenia zásielok záujemcom alebo uchádzačom nasledovne. Dôležité písomnosti, najmä informácie, vysvetlenia, žiadosti alebo iné písomnosti sa doručujú buď do rúk fyzickej alebo právnickej osobe (ďalej len adresát). V prípade doručovania emailom, bude verejný obstarávateľ doručovať zásielky (napríklad súťažné podklady, listy, vysvetlenia, odpovede na žiadosti ... ) na záujemcom alebo uchádzačom na nimi uvedenú emailovú adresu. Email odoslaný na adresu záujemcu alebo uchádzača sa považuje za doručený nasledujúci deň po jeho odoslaní zo strany verejný obstarávateľ aj keď sa o ňom záujemca alebo uchádzač nedozvedel. V prípade iného spôsobu doručovania ako emailom sa bude doručovanie riadiť nasledovnými pravidlami. Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Tento deň sa považuje za deň uloženia zásielky. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Za miesto, kde sa adresát zdržiava sa považuje miesto jeho sídla,bydliska, miesta podnikania alebo miesto, ktoré uviedol v žiadosti o účasť alebo v inom dokumente, ktorý bol doručený do rúk verejného obstarávateľa. Ak adresát bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo. Ak má účastník konania, ktorý sa zdržiava v cudzine alebo tam má sídlo, opatrovníka alebo zástupcu v tuzemsku, doručí sa písomnosť tomuto opatrovníkovi alebo zástupcovi. 4. Splnenie podmienky účasti možno podľa § 32 ods. 11 ZVO splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia, technickej a odbornej spôsobilosti, zabezpečenia kvality možno preukázať čestným vyhlásením uchádzačov, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. 5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×