Vyhlásené obstarávanie

Projekt LIFE12NAT/SK/001137BeeSandFish,Aktivita C.2 Obnova vybraných ramenných systémov, Kľúč. ramenná sústava-realizácia revitalizačných úprav vrátane vypracovania dokumentácie skutočného vyhotovenia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
630 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45246000-3
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
24. August 2018
Lehota na predkladanie ponúk:
18. September 2018
Dátum otvárania ponúk:
18. September 2018
Ponuka musí platiť do:
31. Január 2019
Miesto otvárania ponúk:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk je neverejné v súlade s ustanovením § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 3

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia revitalizačných opatrení v Kľúčoveckej ramennej sústave podľa projektovej dokumentácie vypracovanej v rámci projektu LIFE 12 NAT/SK/001137 BeeSandFish, vrátane vypracovania dokumentácie skutočného vyhotovenia.

Doplňujúce informácie

1. Záujemca si môže prevziať súťažné podklady ("SP") aj osobne na základe písomnej žiadosti. Osobné prevzatie SP si dohodne telefonicky s kontaktnou osobou uvedenou v bode I.1). Odovzdanie SP sa uskutoční v prac. dňoch v čase od 8.00 do 15.00 SEČ. 2. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v listinnej podobe v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 114 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcovi doručiť žiadosti o vysvetlenie najneskôr do 12.09.2018, aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať a zaslať záujemcom vysvetlenie. 3. Ponuky je potrebné doručiť v pracovných dňoch od 8.00 do 15:00 SEČ na adresu uvedené v bode A.1. 4. Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (slovenskom) jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho (slovenského) jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 5. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk je stanovená ako maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak cenová ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 6. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovení vo výške 18.000,00 Eur. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. 7. Verejný obstarávateľ uplatňuje v predmetnom verejnom obstarávaní podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. 10. Dokumenty, ktoré je povinný verejný obstarávateľ zverejniť podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní budú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa na internetovej stránke ÚVO. 11. Dĺžka trvania zákazky je 3 mesiace od odovzdania staveniska. Verejný obstarávateľ odovzdá stavenisko tak, sa plnenie predmetu zákazky uskutočnilo v mimovegetačnom období t.j. v období od 01.10.2018 do 15.03.2019. 12. Verejný obstarávateľ využíva možnosť ustanovenia § 114 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, a teda vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk podľa bodu 29 súťažných podkladov.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×