Vyhlásené obstarávanie

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Detva


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Detva
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
153 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72267000-4
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
28. November 2018
Lehota na predkladanie ponúk:
13. December 2018
Dátum otvárania ponúk:
13. December 2018
Ponuka musí platiť do:
31. Marec 2019
Miesto otvárania ponúk:
Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO sa uskutoční v zasadačke budove Mestského úradu Detva, J. G. Tajovského 1369/7, Detva.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Na otváraní ponúk, t.j. sprístupnení elektronických ponúk v systéme EVO sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sa nachádzajú v Súťažných podkladoch.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

V intervale:
1. Január 2019 až 31. December 2022

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov, a to informačného systému samosprávy (ďalej len CG ISS), dokumentačného informačného systému (ďalej len CG DISS), geografického informačného systému (ďalej len GISAM), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV) spolu s integračným rozhraním v zmysle Dohody o integračnom zámere mesta Detva a NASES a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných systémov v rokoch 2019 - 2022.

Doplňujúce informácie

1. V súlade s výkladovým stanoviskom UVO č.4/2018 o elektronickej komunikácii a výmene informácií, komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami sa bude uskutočňovať formou elektronickej komunikácie v systéme IS EVO ver.18.0. Obsahom komunikácie bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a Výzvy na predkladnie ponúk, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk, oznámenie o otváraní ponúk ako aj komunikácia pri revíznych postupoch. Pravidlá pre doručovanie pri elektronickej komunikácii v systéme EVO sa považuje elektronická správa / informácia /oznámenie /písomnosť / žiadosť o vysvetlenie (ďalej len informácia) za doručenú v okamihu jej odoslania verejným obstarávateľom v systéme EVO. Odoslaním dochádza automaticky k doručeniu informácie záujemcovi / uchádzačovi na používateľské konto, ktoré si zriadil pre túto konkrétnu zákazku. Doručenie informácie systém EVO vykonáva automaticky v danom okamihu odoslania, pričom systém EVO automaticky zasiela / generuje príjemcovi notifikačný e-mail o doručení informácie, čo je zaznamenané aj v auditnom zázname systému EVO. Ak je odosielateľom zásielky záujemca, resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a predmetnej zákazky môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systému IS EVO ver.18.0 v súlade s funkcionalitou systému. 2. Záujemca predkladá ponuku výhradne elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO po prihlásení. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určené pre záujemcu/uchádzača sú dostupné na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo- 5f6.html v sekcií PRÍRUČKY a v sekcií VIDEONÁVODY. 3.Poskytovanie vysvetlení a ďalších informácií (ďalej len informácie) bude verejný obstarávateľ uverejňovať aj vo svojom profile.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×