Vyhlásené obstarávanie

„Digitálny RTG prístroj s príslušenstvom a PACS systémom pre Mesto Veľký Meder“


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Veľký Meder
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
117 533,33
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33111000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
2. Apríl 2019
Lehota na predkladanie ponúk:
24. Apríl 2019
Dátum otvárania ponúk:
24. Apríl 2019
Ponuka musí platiť do:
31. December 2019
Miesto otvárania ponúk:
Mesto Veľký Meder, Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, otváranie ponúk je verejné.
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Na otváraní ponúk bude prítomná komisia verejného obstarávateľa a verejný obstarávateľ umožnil účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v dňoch (od zadania zákazky) : 60

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie digitálneho RTG prístroja s príslušenstvom a PACS systémom pre Mesto Veľký Meder Budova Polikliniky Poľovnícka ulica 40, 923 01 Veľký Meder. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky nového prístroja je doprava do miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, umiestnenie a kompletizácia prístroja, zaškolenie zdravotníckeho personálu v počte 2 x 4 hodiny a zabezpečenie záručného servisu. Súčasťou dodania prístroja je poskytnutie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k prístroju, ako aj potrebných pre riadne a bezchybné používanie predmetu zákazky na stanovený účel v súlade so všetkými právnymi predpismi SR a EÚ, a to najmä, no nie len výlučne: technologický projekt pre RTG techniku, návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku, potvrdenia o vykonaní právnymi predpismi požadovaných kontrol a meraní. Pred dodaním nového prístroja je potrebná demontáž existujúceho zariadenia a zabezpečenie ekologickej likvidácie v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy, Nutné stavebné úpravy priestoru pre inštaláciu nového zariadenia a jeho príslušenstva. Uskutočnenie vstupnej elektrickej revízie, potrebného rozsahu meraní a preberaciu skúšku zdrojov ionizačného žiarenia v zmysle platnej legislatívy, RTG prístroj je potrebný najmä na snímkovanie pacientov vo všetkých základných a špeciálnych projekciách skeletu (lebka, hlava, horná končatina, krk, hrudník, chrbtica, panva, dolná končatina), vnútorných orgánov-brucho a hrudné orgány, všetky doplnkové projekcie skeletu a vnútorných orgánov, dynamické snímky u pacientov mobilných i úplne imobilných, snímkovanie na lôžku (posteľ, vozík) horizontálnym rtg lúčom, axiálne snímky. Prístrojová technika musí byť nová, nepoužitá, s minimálnymi technickými parametrami požadovanými verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ požaduje komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 48 mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja, v rámci ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné lehoty: - kontrola čistoty a vyčistenie krytov na nedostupných plochách - kontrola celistvosti signálnych a elektrických káblov - kontrola konektorových spojení - kontrola všetkých ovládacích prvkov a indikácie - kontrola mechanických pohybov a posuvov - kontrola a premazanie mechanických komponentov - dopnutie reťazí a laniek - nastavenie koncových spínačov - kontrola ochranných vodičov - kontrola vysokonapäťových obvodov a VN koncoviek - nastavenie skiagrafických parametrov - údržba software a potrebné kalibrácie - odstránenie zistených nedostatkov. Profylaktická kontrola bude vykonávaná v dohodnutých dňoch v mesiaci v prípade poruchy v deň odstraňovania poruchy. Elektrické revízie budú vykonávané ročne o vykonanom meraní bude vykonaný záznam. Zároveň sa budú vykonávať pravidelné skúšky dlhodobej stability v zmysle zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať službu minimálne raz štvrťročne.

Doplňujúce informácie

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk . Súťažné podklady budú každému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia. Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov: a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk, b) klikne na názov zákazky, c) klikne na Žiadosť o účasť/o súťažné podklady, d) prihlási sa do systému nasledovným spôsobom: d1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na elektronickú adresu; d2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk . Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, podľa zákona môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať v zákonnej lehote určené zákonom o verejnom obstarávaní o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk . Žiadosť o vysvetlenie musí byť doručená v primeranej lehote určenej zákonom prostredníctvom elektronického komunikačného portálu www.ezakazky.sk . Nepostačuje, aby žiadosť bola doručená na emailovú adresu kontaktnej osobe verejného obstarávateľa. Vyššie uvedený postup platí aj v prípade, ak hospodársky subjekt získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladov neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ Vestníka verejného obstarávania vo formulári výzvy na predkladanie ponúk limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte Výzvy uviesť podrobne podmienky elektronickej komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte Výzvy uvedený iba komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov či požiadania o vysvetlenie. Zábezpeka podľa §46 ZVO sa nevyžaduje .

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×