Vyhlásené obstarávanie

Revitalizácia mestského lesa - Borina v Nitre


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Nitra
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
118 492,50
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
15. Apríl 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
18. Máj 2020
Dátum otvárania ponúk:
18. Máj 2020
Ponuka musí platiť do:
18. Máj 2021
Miesto otvárania ponúk:
Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Uchádzač, ktorý predložil v lehote na predkladanie ponúk svoju ponuku. Každá fyzická osoba sa preukáže identifikačným dokladom. V prípade, že sa na otváranie ponúk dostaví iná osoba ako štatutárny zástupca oprávnený konať za uchádzača, táto osoba je povinná predložiť okrem identifikačného dokladu aj písomné splnomocnenie od osoby oprávnenej konať za uchádzača.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Projekt sa bude realizovať v meste Nitra na území tzv. Boriny s prevládajúcim porastom borovice čiernej v juhovýchodnej časti privrátenej k mestskej časti Čermáň. Vlastníkom parciel na ktorých sa bude projekt realizovať je mesto Nitra a parcely sú klasifikované ako lesný pozemok. Nachádzajú sa tu tiež plochy cyklistického chodníka, spevnená plocha a stavby. Z hľadiska štruktúry mestskej zelene tvorí územie hlavnú stabilizačnú zložku kostry ekologickej stability mesta. Z hľadiska využitia pre obyvateľov je veľkým potenciálom pre trávenie voľného času v prírodnom prostredí v bezprostrednom dotykovom území s obytným súborom Klokočina a Čermáň Hlavnými cieľmi návrhu je zvýšiť environmentálnu kvalitu územia a jestvujúcich porastov drevín a atraktívnosť lesného prostredia pre širokú verejnosť na oddych, šport a krátkodobú rekreáciu. Zároveň prezentovať jedinečný úsek dejín mesta viažuci sa k priestoru z obdobia tureckých vojen 15.až 17. storočia. Novými výsadbami a zásahmi do porastov sa dosiahne prirodzené druhové zloženie a formovanie porastov s princípmi prirodzenej obnovy lesa. Prispeje sa tiež k ekologickej stabilite sídelnej zelene a zlepšeniu biodiverzity a mikroklímy v zastavanom území mesta.

Doplňujúce informácie

1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena vrátane DPH za predmet zákazky ocenený podľa realizačnej projektovej dokumentácie a Zmluvy o dielo. Celková cena za predmet zákazky musí byť uvedená v eurách s DPH a zaokrúhlená najviac na 2 desatinné miesta. 2. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), je ho povinný vyplniť v súlade so ZVO. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj generálne čestné vyhlásenie. 3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE (ďalej ako SJ). Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v SJ považuje okamih jej odoslania v SJ, a to v súlade s funkcionalitou systému. 4. Ponuka bude vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do príslušnej zákazky procesovanej v SJ umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi: a.) v SJ registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID), b.) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do SJ. c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. d) prostredníctvom autorizačného kódu, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe. Lehota na zaslanie autentifikačného kódu v listovej podobe sú min. 4 pracovné dni. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do SJ v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky. 5. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v SJ umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím sa umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom. 6. Obhliadka miesta realizácie prác je odporúčaná. Verejný obstarávateľ uviedol pravidlá realizácie obhliadky v súťažných podkladoch. 7. Verejný obstarávateľ za poskytnutie riadnej súčinnosti na uzavretie zmluvy podľa § 114 ods. 7 a § 56 ZVO považuje súčinnosť podrobne opísanú v bode 27. príslušných súťažných podkladov, pričom lehota na poskytnutie súčinnosti bude 10 pracovných dní. 8. Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ bude predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného RO a/alebo SO pod RO. Schválenie postupu verejného obstarávania príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy. Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×