Vyhlásené obstarávanie

Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov - predprojektová a projektová príprava


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
213 333,33
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71241000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
29. Apríl 2019
Lehota na predkladanie ponúk:
28. Máj 2019
Dátum otvárania ponúk:
28. Máj 2019
Ponuka musí platiť do:
27. Máj 2020
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk je verejné všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 16

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie nasledovných dokumentácií a posúdení: Štúdie uskutočniteľnosti na zmenu rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov, Cost - benefit analýzy, Posúdenia vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z., Dokumentácie stavebného zámeru, Štátnej expertízy, Dokumentácie pre územné rozhodnutie podľa zákona č. 50/1976 Z. z. a Posúdenia podľa § 16, § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

Doplňujúce informácie

1. Všetka komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa od 19.10.2018 realizuje výhradne elektronicky prostredníctvom modernizovanej verzie informačného systému EVO ver. 18.0 Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "systém EVO") s využitím jeho funkcionalít. Systém EVO je dostupný na adrese: http://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. 2.V prípade objasniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti. môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom funkcionality systému EVO. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil poskytnutie vysvetlení najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom požiadať o vysvetlenie najneskôr do 21.05.2019, aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať a zaslať záujemcom vysvetlenie. 3. Uchádzač predloží ponuku prostredníctvom systému EVO. 4. Cela ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (slovenskom) jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho (slovenského) jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 5. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v Oznámení je stanovená ako maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak cenová ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 6. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 5.000,00 Eur. Podrobnosti o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. 7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi verejným obstarávateľom a MDV SR ako Riadiacim orgánom, alebo v prípade, ak výsledky kontrol vykonaných Riadiacim orgánom neumožňujú financovanie z fondov EÚ, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný. 8. Odôvodnenie nerozdelenie zákazky na časti: Služby, ktoré sú predmetom zákazky predstavujú komplexný celok. Jednotlivé úkony realizované v rámci zákazky na seba nadväzujú a výstupy z jednotlivých krokov tvoria podklady pre nasledujúce úkony. Z predpokladaného harmonogramu vyplýva, že niektoré úkony sa časovo prelínajú, tzn., že v čase dokončovania jedného úkonu zhotoviteľ musí začať prípravné práce súvisiace s ďalšími úkonom, pričom sa budú zapracovávať výstupy a výsledky z predchádzajúcich činností. Vzhľadom na to, že podkladom pre úspešné zrealizovanie zákazky je aj dôkladná analýza vstupných údajov je neúčelné a nehospodárne aby tieto analýzy duplicitne vykonávali viacerí zhotovitelia. Verejný obstarávateľ teda zvážil vhodnosť rozdelenia zákazky na časti a na základe relevantných dôvodov zákazku na časti nedelí. 9. Verejný obstarávateľ požaduje vykonať dielo do 16 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo najneskôr do 31.08.2020 v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 10. Verejný obstarávateľ uplatňuje v predmetnom obstarávaní podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. 11. Dokumenty, ktoré je verejný obstarávateľ povinný zverejniť podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na internetovej stránke UVO. 12.Verejný obstarávateľ využíva možnosť podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a teda vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×