Vyhlásené obstarávanie

Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
12 449 436,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72222300-0
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Užšia súťaž
Dátum vyhlásenia:
7. December 2018
Lehota na predkladanie ponúk:
17. Január 2019
Dátum otvárania ponúk:
17. Január 2019
Ponuka musí platiť do:
31. August 2019
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 34

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie služby dátovej integrácie: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie v zmysle Prílohy č.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

Link na VO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/411910 Postup pre záujemcu/uchádzača: 1.V prípade, ak ste používateľ, ktorý nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet. 2.V prípade, ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte dokumenty/ponuky ešte nie je registrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať. https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add 3.V prípade, ak je to potrebné môžete zaevidovať ďalších používateľov, ktorí budú za registrovaný hospodársky subjekt komunikovať s verejným obstarávateľom/obstarávateľom elektronicky. 4.Cez priložený odkaz zaevidujte Vaše podanie k danej zákazke (budete notifikovaný o zmenách vykonaných na danej zákazke). https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZiadostPapierovaForma/ZiadostPapierovaFormaDetail.aspx?ZakazkaId=4119 10 Príručky pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť tu v časti záujemca/uchádzač: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html Video návody pre používateľov modernizovaného systému EVO je možné nájsť tu v časti záujemca/uchádzač: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu, že jednotlivé služby tvoria jeden celok plnenia predmetu zákazky. Predmet zákazky predstavuje homogénne aktivity, ktoré sú navzájom procesne, časovo a vecne prepojené. Predmetom zákazky je poskytovanie služby dátovej integrácie: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie. Výstupom plnení predmetu zákazky má byť dielo, z veľkej časti autorské dielo. Rozdelenie zákazky na časti by predstavovalo riziko, že realizácia zákazky a vytvorenie diela sa stane nadmerne technicky obťažná a finančne náročná. Rozdelenie predmetu zákazky by mohlo spôsobiť komplikácie pri identifikácii zodpovednosti za vady diela pri viacerých dodávateľoch. Služby, ktoré tvoria súčasť predmetu tejto zákazky, spolu časovo, miestne, vecne a funkčne súvisia. Ich ďalšie vyčlenenie do dvoch, prípadne viacerých verejných obstarávaní, resp. rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti, by prinášalo verejnému obstarávateľovi významné komplikácie pri zavádzaní predmetu zákazky do prevádzky. Verejný obstarávateľ nemá personálne kapacity na riadenie a koordináciu viacerých dodávateľov pri tak štruktúrovanom systéme, akým je IS CSRÚ, na ktorý tento predmet zákazky nadväzuje. Pri tomto type plnení a zmluvy o dielo je rozhodujúce aj správne nasadzovanie jednotlivých čiastkových tímov a subdodávateľov, čo vyžaduje sofistikovanú internú projektovú koordináciu. Pre povahu IS CSRÚ je dôležitá aj komunikácia s ďalšími dodávateľmi systémov tretích strán a OVM pri riešení integrácií. Špecifickosť IS CSRÚ v rámci ISVS a regionálny aspekt takisto podporujú potrebu nerozdelenia predmetu zákazky na časti. Najmä s ohľadom na miestne, vecné, funkčné aj časové väzby, charakter predmetu zákazky a jedinečné požiadavky na služby, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne až objektívne nerealizovateľné. Vzhľadom na to, aby v rámci celej realizácie zákazky boli zabezpečené služby na rovnako vysokej úrovni, je potrebné všetky služby, ktoré spolu súvisia, zabezpečiť jedným kompetentným poskytovateľom služieb. Takto vymedzené obstaranie služieb (bez ďalšieho delenia na samostatné časti) predstavuje zároveň tzv. best practices (dobrú prax) na relevantnom trhu.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×