Vyhlásené obstarávanie

Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (5)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
21 989 448,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71351910-5
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
3. Apríl 2019
Lehota na predkladanie ponúk:
15. Máj 2019
Dátum otvárania ponúk:
15. Máj 2019
Ponuka musí platiť do:
30. Apríl 2020
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 42

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Špecifickými cieľmi zákazky sú: - pre vybrané lokality získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia, - pre vybrané lokality vypracovať predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia a na základe jej výsledkov spresniť projekt sanácie, - odstrániť príčiny vzniku environmentálnych záťaží, - obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí, - odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia, - zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie, - vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie, - zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít. Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom na špecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.

Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Postup záujemcu/uchádzača je upravený v príručkách pre záujemcu/uchádzača, ktoré sú zverejnené na stránke portálu www.ezakazky.sk v položke menu Pomoc (https://www.ezakazky.sk/index.cfm? module=System&page=Help). Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi bude uskutočňovať prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Pri doručovaní písomností bude verejný obstarávateľa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 2. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní. 3. Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (slovenskom) jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho (slovenského) jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. 5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu/ dôjde k zrušeniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi verejným obstarávateľom a Riadiacim orgánom, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný. 6. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v Oznámení je stanovená ako maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu o dielo, ak cenová ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky v prípade, ak v rámci ex ante posúdenia tejto zákazky v zmysle ustanovenia § 168 zákona o verejnom obstarávaní bude vydané oznámenie obsahujúce konštatovanie o nesúlade predložených dokumentov so zákonom o verejnom obstarávaní. 8. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ uvádza, že predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie. 9. Zákazka bude zadaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 10. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť na preukázanie splnenia podmienok účasti elektronický formulár JED. Predvyplnený formulár JED-u bude zverejnený v Profile verejného obstarávateľa. 11. Predpokladaná hodnota zákazky je 21 989 448,00 EUR bez DPH. Predpokladaná hodnota zákazky bola vypočítaná v súlade s ustanovením § 6 zákona o verejnom obstarávania v súlade s bodom 12 Všeobecného metodického usmernenia k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania. Do predpokladanej hodnoty zákazky nebola započítaná finančná rezerva vo výške 2,5 %. 12. Dĺžka trvania zákazky uvedená v bode II.2.7) správne znie: Lehota poskytnutia služieb, ktoré sú predmetom zákazky je do uplynutia 42 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, najneskôr však do 30. 06. 2023.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×