Vyhlásené obstarávanie

SVD G - N, priepust v km 4,0 prívodného kanála - úprava pre cestnú dopravu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
24 725 400,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
24. Jún 2019
Lehota na predkladanie ponúk:
19. August 2019
Dátum otvárania ponúk:
19. August 2019
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (FO), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (PO) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti (OP) a dokladom o oprávnení podnikať. Poverený zástupca sa preukáže OP, dokladom o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Áno
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Nie

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie, dokumentácie na realizáciu stavby, inžinierska činnosť a uskutočnenie stavby SVD G - N, priepust v km 4,0 prívodného kanála - úprava pre cestnú dopravu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch, najmä vo Zväzku 3 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Doplňujúce informácie

1. Obstarávateľ (Ob.) pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 ods. 1 a nasl. zákona. 2. Zadávanie tejto zákazky sa realizuje informačným systémom pre elektronické verejné obstarávanie (verzia 18.0) vedenom a sprístupnenom Úradom pre verejné obstarávanie dostupnom na webovom sídle https://www.uvo.gov.sk/ (ďalej len systém EVO). Podrobnejšie informácie o systéme EVO sú uvedené v aktuálnych príručkách, ktoré sú verejne prístupné na portáli EVO (Viac o IS EVO verzia 18.0) v časti PRÍRUČKY https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f7.html a v časti VIDEONÁVODY https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html. 3. Dokumenty potrebné na vypravovanie ponuky (vrátane editovateľných dokumentov) a na preukázanie splnenia podmienok účasti sú v súlade so zákonom od uverejnenia oznámenia o vyhlásení VO podľa zákona prístupné v rámci systému EVO a predmetného verejného obstarávania a/alebo v profile Ob. na portáli www.uvo.gov.sk. 4. Ob. odporúča záujemcom, resp. uchádzačov, aby si dôsledne kontrolovali svoje používateľke konto zriadené v systéme EVO počas celého procesu obstarávania. 5. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, Ob. bezodkladne oznámi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. 6. Uchádzač predkladá ponuku spôsobom uvedeným v bode 16 súťažných podkladov (SP). 7. Náklady spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči Ob. 8. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 400 000,00 EUR (slovom štyristotisíc EUR). Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v SP. 9. Uchádzač, ktorý sa umiestni na 1. mieste v poradí (ak je to relevantné) predkladá. Ob. v súlade so zákonom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v intenciách tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (oznámenie) a SP podľa § 55 ods. 1 zákona. 10. Úspešný uchádzač pred podpisom Zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, na účely zabezpečenia riadneho plnenia Zmluvy o dielo, v rámci poskytnutia súčinnosti podľa § 56 ods. 12 zákona bude povinný: a) mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom; b) predložiť aktualizovaný harmonogram realizácie zákazky. Tento aktualizovaný harmonogram realizácie zákazky sa stane prílohou č. 3 návrhu Zmluvy o dielo (Harmonogram služieb a prác). Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť Ob. riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie Zmluvy o dielo podľa tohto bodu a bodu 32.4 Zväzku 1 - Pokyny SP tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 12 zákona, ak bol na jej uzavretie písomne elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou EVO vyzvaný. 11. Podmienky účasti podľa tohto oznámenia o vyhlásení VO, bodu III.1.1) Osobné postavenie, bodu III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie a bodu III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť a spôsob ich preukazovania sú uvedené vo Zväzku 6 Podmienky účasti SP. Vzor Jednotného európskeho dokumentu (JED) a informácie o tomto JED sú uvedené vo Zväzku 6 Podmienky účasti SP a v prílohe č. 6 SP. Obstarávateľ neumožňuje vyplniť oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV. JED-u. Hospodársky subjekt je povinný predložiť JED s uvedením informácií podľa jednotlivých oddielov časti IV. 12.K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky: Termín ukončenia diela je do 1110 (jedentisícstodesať) dní od Dátumu začatia prác v zmysle Zmluvy o dielo uvedenej vo Zväzku 2 - Obchodné podmienky týchto SP. 13. Odôvodnenie nerozdelenia tejto zákazky na časti je uvedené v prílohe č. 8 SP. 14. Predmetné verejné obstarávanie nie je: a) zelené verejné obstarávanie b) obstarávanie inovácií, ani c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. 15. Komunikačným jazykom v tomto verejnom obstarávaní je slovenský jazyk.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×