Vyhlásené obstarávanie

Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenska (2)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 468 517,35
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71351910-5
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
21. August 2019
Lehota na predkladanie ponúk:
20. September 2019
Dátum otvárania ponúk:
20. September 2019
Ponuka musí platiť do:
20. September 2020
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
Rozdelenie na časti:
Áno
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Nie
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 36

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných svahových deformácií na území Slovenska. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie havarijných (aktívnych) zosuvov na vybraných 13 prioritných lokalitách, ktoré ohrozujú životy a majetok obyvateľov a životné prostredie. Špecifickým cieľom geologickej úlohy pre každú svahovú deformáciu je: - získať doplňujúce údaje o zosuvnom území, - eliminovať faktory (príčiny) vzniku svahových pohybov, - vykonať súbor sanačných prác zabezpečujúcich stabilitu svahu, - vybudovať monitorovací systém na sledovanie stability svahu a účinnosti sanačných opatrení, - zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít.

Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ realizuje zákazku prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Postup záujemcu/uchádzača je upravený v príručkách pre záujemcu/uchádzača, ktoré sú zverejnené na stránke portálu www.ezakazky.sk v položke menu Pomoc (https://www.ezakazky.sk/index.cfm module=System&page=Help). Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi bude uskutočňovať prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Pri doručovaní písomností bude verejný obstarávateľa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 2. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní. 3. Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (slovenskom) jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho (slovenského) jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. 5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v prípade, že nedôjde k uzatvoreniu/ dôjde k zrušeniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi verejným obstarávateľom a Riadiacim orgánom, o čom bude úspešný uchádzač písomne informovaný. 6. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v Oznámení je stanovená ako maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu o dielo, ak cenová ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ak predpokladaná hodnota zákazky. 7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky v prípade, ak v rámci ex ante posúdenia tejto zákazky v zmysle ustanovenia § 168 zákona o verejnom obstarávaní bude vydané oznámenie obsahujúce konštatovanie o nesúlade predložených dokumentov so zákonom o verejnom obstarávaní. 8. Zákazka bude zadaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 9. Verejný obstarávateľ oznamuje, že uchádzači môžu použiť na preukázanie splnenia podmienok účasti elektronický formulár JED. Predvyplnený formulár JED-u bude zverejnený v Profile verejného obstarávateľa. 10. Predpokladaná hodnota zákazky je 7 468 517,35 EUR bez DPH. Predpokladaná hodnota zákazky bola vypočítaná v súlade s ustanovením § 6 zákona o verejnom obstarávania v súlade s bodom 12 Všeobecného metodického usmernenia k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania. Do predpokladanej hodnoty zákazky nebola započítaná finančná rezerva vo výške 2,5 %. 11. Dĺžka trvania zákazky uvedená v bode II.2.7) správne znie: Lehota poskytnutia služieb, ktoré sú predmetom zákazky je do uplynutia 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, najneskôr však do 30. 06. 2023.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×