Vyhlásené obstarávanie

Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti – I. časť


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 055 772,64
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233162-2
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
4. December 2019
Lehota na predkladanie ponúk:
20. Január 2020
Dátum otvárania ponúk:
20. Január 2020
Ponuka musí platiť do:
28. November 2020
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Nie
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v dňoch (od zadania zákazky) : 540

Opis obstarávania

Zákazka sa týka stavebných objektov na slovenskom území a pozostáva z nasledovných častí: a)Vypracovania a odovzdania Dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), ktorá musí byť v súlade s dokumentáciou pre stavebné povolenie a platným stavebným povolením na území Slovenskej republiky (SR) a so záverečným stanoviskom z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie vydaného na území SR; b)Inžinierskej činnosti (IČ), zabezpečenia autorského dozoru a zabezpečenia ďalších súvisiacich koordinačných a iných činností; c)Realizácie stavebných prác po odsúhlasení DRS verejným obstarávateľom (zadávateľom) d)Vypracovania Dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) e)Kolaudácie stavby a uvedenia diela do prevádzky.

Doplňujúce informácie

1.Začiatok dĺžky trvania zákazky v dňoch (od zadania zákazky) uvedenej v bode II.2.7, II Predmet Zákazky je totožný s dátumom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, pričom obstarávateľ požaduje dodržanie nasledovných uzlových bodov: Vypracovanie a odovzdanie Dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) v termíne: 120 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Zabudovanie nosnej konštrukcie vrátane záťažovej skúšky na SO 203-00 ľavobrežný inundačný most pre peších a cyklistov Dobrohošť Dunakiliti v termíne: 420 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. 2.Komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania medzi obstarávateľmi a záujemcami alebo uchádzačmi sa realizuje výhradne elektronicky prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania (system EVO). 3.Doručenie žiadosti o vysvetlenie odporúčame zaslať v predstihu aby bolo zabezpečená lehota na poskytnutie vysvetlenia a to najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 4.Obhliadka miesta je bez asistencie, nakoľko miesto realizácie je voľne prístupné. 5.Vyžaduje sa na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 60 000 EUR, podrobnosti uvedené v súťažných podkladoch (SP). 6.Úspešný uchádzač predloží pred podpisom zmluvy obstarávateľovi doklady uvedené v bode 32.1, kde sa požaduje okrem iného - doklad o zavedenom systéme manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia, doklad o zavedenom systéme riadenia výroby na konštrukčné dielce podľa STN EN 1090-1+A1 a STN EN 1090-2 v triede vyhotovenia EXC3, doklad o zavedenom systéme manažérstva kvality vo zváraní pre oceľové zvárané konštrukcie podľa STN EN ISO 3834 -2. 7.Z verejného obstarávania bude vylúčený uchádzač, ak budú naplnené skutočnosti podľa § 40 ods. 6 alebo 7 ZVO. 8.Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania je maximálna v hodnote 2 055 772,64 EUR. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zmluvu definovanú v bode 7.1 Zväzku 1 nepodpísať, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako hodnota uvedené v prvej vete, a to najneskôr do termínu viazanosti ponúk. 9. Obstarávateľ informuje záujemcov/uchádzačov o budúcej zákazke Výstavba mosta pre peších a cyklistov Dobrohošť-Dunakiliti II. časť vzťahujúcej sa na zhotovenie objektu SO 202-00 v spolupráci s maďarským partnerom Projektu NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt Zártkören mköd Részvénytársaság (ďalej len NIF Zrt) (technické informácie sú obsiahnuté v DSP), ktorá bude predmetom samotného verejného obstarávania. 10. Zákazka nie je rozdelená na časti, kedže predmet zákazky predstavuje jeden funkčný celok, kde je nevyhnutné aby práce na jednotlivých stavebných objektoch prebiehali koordinovane, čo v prípade viacerých dodávateľov nie je zaručené. Zároveň v prípade porušení povinností zo zmluvy, môže mať uvedené vážny dopad na realizáciu implementovaného cezhraničného projektu, pričom je vhodné, aby zodpovednosť znášal poistený jeden subjekt, resp. skupina dodávateľov. Obstarávateľ realizuje 2 samostatné verejné obstarávania pre I časť. a plánovanú II. časť pre SO 202-00.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×