Porušuje Národná diaľničná spoločnosť zákon?

NDS

Porušuje Národná diaľničná spoločnosť zákon?

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) je verejný obstarávateľ, ktorý ročne preinvestuje niekoľko stoviek miliónov EUR. Avšak podľa centrálneho registra zmlúv nie je vždy jasné, kam milióny idú.


Od roka 2014 ku dnešnému dňu NDS obstarávala podľa údajov z vestníka UVO za viac ako 2 miliardy EUR. Z pohľadu hodnoty obstarávaní to je druhý najväčší obstarávateľ na Slovensku, predbehlo ich len Ministerstvo vnútra. Pri hospodárení s tak obrovskými verejnými zdrojmi by táto štátna akciovka mala mať väčšiu vnútornú aj vonkajšiu kontrolu, ktorým smerom prúdia tieto prostriedky.


Centrálny register zmlúv obsahuje od roku 2011 viac ako 81 000 zmlúv, kde bola NDS  či už na strane objednávateľa, alebo dodávateľa. Toto číslo môže byť ešte väčšie, keďže osoby, ktoré vkladajú údaje do registra si nedajú záležať na kvalite vkladaných údajov. Aktuálne z 81407 zmlúv však až 70748 (čo je viac ako 86%) neobsahuje všetky náležitosti, ktoré by podľa infozákona mala zmluva, nachádzajúca sa v centrálnom registri zmlúv obsahovať.


Na portáli crz.gov.sk nájdeme tieto citácie zo zákonov.

V centrálnom registri zmlúv zverejňujú zmluvy povinné osoby podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Podľa § 5a ods. 13 zákona povinná osoba alebo účastník zmluvy  podávajúci návrh na zverejnenie zmluvy sú povinní okrem iného zabezpečiť nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcich informáciu, ktorá sa podľa zákona nesprístupňuje; to neplatí o osobných údajoch účastníka zmluvy odlišného od povinnej osoby v rozsahu, titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a ak ide  o zmluvu, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností, je potrebné zverejniť aj označenie nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu.


Podľa tohto paragrafu by zmluvy uverejnené NDS mali obsahovať údaje, od koho odkúpila, či si prenajala pozemok, alebo zriadila vecné bremeno. Avšak vyššie spomenutých 70748 zmlúv má sprístupnené len iniciály osôb a pri náhodnej kontrole celých zmlúv zistíme, že tak isto majú premazané čísla parciel pozemkov, s ktorými obchoduje. V daných zmluvách je teda jediná relevantná informácia katastrálne územie, čo neumožňuje rozumnú kontrolu, či NDS rozumne hospodári s verejnými prostriedkami.

Tu je pár príkladov:

Kúpna zmluva 428795

Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremenaReakcia NDS

Oslovili sme NDS s otázkou, prečo neuverejňujú kompletné údaje v zmluvách podľa infozákona. Odpoveď bola nasledovná:

Dobrý deň,

zmluvy sú zverejňované anonymizovane, a to v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov za súčasného splnenia povinností v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Pritom citácia z infozákona uvedená vyššie jasne hovorí

to neplatí o osobných údajoch účastníka zmluvy odlišného od povinnej osoby v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a o označení nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu

A teda aspoň tieto základné údaje by zmluvy mali obsahovať. Po pripomenutí, že podľa infozákona by tieto údaje mali byť sprístupnené nám už NDS neodpovedala.

Zároveň sme sa dozvedeli, že pri rovnakej otázke ako sme položili my, sa iným subjektom odvolávajú sa na paragraf 5a) odsek 5q, ktorý hovorí, že povinne zverejňovanou zmluvou nie je

zmluva týkajúca sa vyporiadania vlastníctva nehnuteľností do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti podľa osobitného zákona


Avšak už len tým, že danú zmluvu uverejnia v centrálnom registri NDS priznáva, že zmluva je povinne zverejňovaná. Podľa nami osloveného právnika sa však odsek, na ktorý sa NDS odvoláva, týka len vysporiadania vlastníctva v súvislosti so založením NDS.

Ak aj akceptujeme dané vysvetlenie, odsek jasne hovorí o vysporiadaní vlastníctva nehnuteľností do vlastníctva NDS, nie o prenájmoch, či zriadení vecných bremien, pričom takýchto zmlúv s neuverejnenými údajmi je tiež obrovské množstvo.


Záver

Výsledok daného správania NDS je, že máme v centrálnom registri tisíce zmlúv za viac ako 40 miliónov EUR, ktoré nemajú uvedené, komu tieto peniaze odišli a za aké pozemky. Čo pri rôznych kauzách o machináciach s pozemkami pod budúcimi diaľnicami, kde záhadne často zbohatli tí istí ľudia, ktorí dané pozemky kúpili len krátke obdobie pred tým, než ich NDS začala vykupovať, môže vyvolávať podozrenie, či to skrývanie údajov nie je zámer niečo skryť. 

Infozákon jasne hovorí, čo má obsahovať povinne zverejnená zmluva, ale NDS aj tak zverejňuje zmluvy bez povinných údajov a pravdepodobne porušuje zákon.

Autor: Uvostat
Tagy:
NDSPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×