Župy a ich verejné obstarávania. Ako hospodária?

Župy a ich verejné obstarávania. Ako hospodária?

Keďže sa blížia voľby do samosprávnych krajov, pripravili sme analýzu, čo, ako a za koľko obstarávali jednotlivé župy od roku 2014 (Úrad pre verejné obstarávanie poskytuje údaje v strojovo spracovateľnej forme s najskorším dátumom uverejnenia vo vestníku od roku 2014). 


Porovnanie žúp


Čo

Vďaka funkcii hľadania najpoužívanejších výrazov v obstarávaniach a následným skombinovaním týchto údajov s typom jednotlivých obstarávaní je možné približne určiť, na čo sa pri obstarávaniach jednotlivé župy sústredia. 

Stavebné a rekonštrukčné práce budov, ciest, či pamiatok je veľmi častý subjekt obstarávaní u všetkých samosprávnych krajov. Avšak zatiaľ čo pri Košickom, Nitrianskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji slová ako stavebný, rekonštrukcia, stavba, obnova výrazne dominujú, u druhej polovice už nájdeme aj iné často použité slová.

Bratislavský samosprávny kraj sa popri rekonštrukčných a stavebných prácach výrazne sústredil aj na obstarávanie služieb, či už strážnych, dopravných, projektových, alebo od mobilných operátorov. 

Trnavský samosprávny kraj sa sústredil na projektové služby, prevádzku informačných systémov ale veľmi výrazne aj na obstarávanie služieb mobilných operátorov (až 20% obstarávaní sa sústredilo na obstaranie služieb mobilného operátora).

Prešovský samosprávny kraj sa popri územnom plánovaní a dokumentovaní ako rozvíjať kraj výrazne venoval obstarávaniu rôznych IT služieb.

V Banskobystrickom samosprávnom kraji na prvom mieste jednoznačne dominuje obstarávanie poistných služieb.


Ako

Vo vestníku UVO sa udáva počet súťažiacich pri jednotlivých obstarávaniach, podľa čoho sa dá odpozorovať záujem firiem súťažiť v jednotlivých krajoch, respektíve snahu župy o čo najlepšie podmienky, ktoré sa dajú získať pri väčšej konkurencii. V tabuľke je poradie samosprávnych krajov zoradných podľa toho, koľko firiem sa v priemere zúčastnilo jedného obstarávania.


Poradie
VÚC
Priemerný počet dodávateľov
1
Nitriansky samosprávny kraj
4
2-5
Košický samosprávny kraj
3
2-5
Banskobystrický samosprávny kraj
3
2-5
Žilinský samosprávny kraj
3
2-5
Trenčiansky samosprávny kraj
3
6-7
Prešovský samosprávny kraj
2,5
6-7
Trnavský samosprávny kraj
2,5
8
Bratislavský samosprávny kraj
2


Za koľko

Keďže župy majú niekoľko príjmov, ako napríklad prerozdelené výnosy z daní fyzických osôb, niektoré administratívne poplatky, dane z motorových vozidiel, či iné, hospodária s nezanedbateľným rozpočtom. V nasledujúcej tabuľke ich nájdeme zoradené podľa celkovej sumy obstarávaní od roku 2014. Ako môžme vidno, jasne dominuje Nitriansky samosprávny kraj, a to vďaka zákazke firme Arriva na dopravu v kraji.


Poradie
VÚC
Suma celkových obstarávaní
1
Nitriansky samosprávny kraj
320,292,476

2
Žilinský samosprávny kraj
58,741,197
3
Trenčiansky samosprávny kraj
33,137,089
4
Bratislavský samosprávny kraj
28,929,864
5
Košický samosprávny kraj
21,827,294
6
Banskobystrický samosprávny kraj
15,972,369
7
Trnavský samosprávny kraj
14,583,687
8
Prešovský samosprávny kraj
12,789,051


Detaily žúp

Každá župa má svoje špecifiká z pohľadu verejných obstarávaní, preto sa ich pokúsime priblížiť v nasledovnej časti, kde si ich preberieme jednotlivo.


Košický samosprávny kraj

61 obstarávaní je celkom rovnomerne rozložených medzi dodávateľov, akurát firma Dúha, známa z problémov okolo tunela Višňové, či rekonštrukcie električkových tratí v meste Košice, tu vytŕča až s piatimi vyhranými súťažiami. Ďalším zaujímavých dodávateľom je firma NESS s jedným obstarávaním za viac ako 2 milióny eur na Služby podpory pre projekt "Elektronizácia služieb VÚC KSK"


Medzi stavebnými prácami sa nachádzajú hlavne rekonštrukcie, či stavby budov, keďže existuje príspevková organizácia  Správa ciest Košického samosprávneho kraja, ktorá sa venuje špeciálne stavbám a údržbe ciest v kraji.


Zo všetkých obstarávaní kraja bolo viac ako 35% hradených fondami z EÚ.


Prešovský samosprávny kraj

Aj v tomto kraji je rovnomerne rozložený počet dodávateľov medzi celkových 31 obstarávaní. Najúspešnejšia z pohľadu počtu vyhratých súťaží a aj výslednej sumy je firma EURO-BUILDING a.s., ktorá rekonštruovala 3 objekty v celkovej hodnote viac ako 2,5 milióna eur. Ako už bolo spomenuté vyššie, kraj okrem stavebných prác výraznejšie obstarával aj rôzne IT služby a to hlavne rozširovanie informačného systému o nové funkcionality.


Tak isto ako v susednom kraji, aj Prešovský samosprávny kraj má na údržbu ciest Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja, ktorá je však v tomto prípade rozpočtová organizácia. 


Aj  v tomto kraji bolo viac ako 35% hradených fondami z EÚ.


Banskobystrický samosprávny kraj

Tento stredoslovenský kraj má veľmi špecifický subjekt obstarávaní. Popri nákupoch energií (plyn, elektrika, uhlie) sa špecializujú hlavne na obstarávanie poistných služieb. 5 obstarávaní (trojnásobok uzavretých zmlúv) rámcových dohôd z celkových 31 na poistné služby v hodnote vyše 2 milióny eur vyhrali poisťovne Kooperativa a Uniqa


Tak ako iné kraje, aj BBSK má na údržbu ciest vytvorenú spoločnosť Banskobystrická regionálna správa ciest, ktorej jediným akcionárom je kraj.


Ako bolo v médiach uverejnené, Banskobystrický samosprávny kraj prišiel o možnosť čerpať eurofondy z dôvodu čierneho zamestnávania a tak isto aj samotný župan stopol možnosť čerpať eurofondy školám, divadlám, či domovom sociálnych služieb. Vidno to aj na našich štatistikách, podľa ktorých len 6% z obstarávaní bolo hradených fondami EÚ.


Žilinský samosprávny kraj

Severoslovenský kraj je zo všetkých krajov najaktívnejší vo verejnom obstarávaní, keďže v našej databáze evidujeme až 250 súťaží, primárne zameraných na stavebné a rekonštrukčné práce. Najvyššie sumy obstarávaní však prekvapivo išli na nákup posypovej soli od firmy LAPPER s.r.o., ktorá vyhrala obstarávania na dodanie tejto komodity len v tomto kraji a zabezpečenie stravných poukážok od Kmotríkovej firmy GGFS s.r.o.

V poradí tretia firma s najvyššou sumou vyhraných obstarávaní je firma SOAR s.r.o., ktorá sa špecializuje na stavebné práce po celom Slovensku. Po porovnaní finančných údajov z portálu Finstat je zaujímavý údaj, že od roku 2015 suma vyhratých obstarávaní za rok dobieha celkovú sumu tržieb tejto spoločnosti.


Aj pri tomto kraji je nutné upozorniť, že správu ciest vykonáva príspevková organizácia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.


Pri veľkom množstve obstarávaní, ktoré uzatvoril Žilinský samosprávny kraj, len cca 7% bolo hradených z fondov EÚ.


Trenčiansky samosprávny kraj

V prípade Trenčianskeho samosprávneho kraja máme 66 obstarávani celkom rovnomerne rozložených medzi 36 dodávateľov. Kraj sa primárne v obstarávaniach sústredil na stavebné a rekonštrukčné práce, vyššou hodnotou sa medzi tieto práce dostal akurát nákup energií od SPP a MAGNA energia


Kraj na údržbu komunikácií používa príspevkovú organizáciu Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.

V tomto kraji môžme ako zaujímavosť vybrať fakt, že 25% vyhlásených obstarávaní bolo neúspešných.


12 zo 66 obstarávaní (18%)  bolo v rámci eurofondov avšak z nich až 5 bolo neúspešných.


Nitriansky samosprávny kraj

Ak hľadáme kraj s finančne najvyššou zákazkou vo verejnom obstarávaní, Nitriansky samosprávny kraj je víťaz. Celkových 87 obstarávaní je rovnomerne rozdelených medzi dodávateľov, avšak jedno obstarávanie výrazne prevyšuje všetky ostatné. Jedná sa o obstaranie dopravcu v prímestskej autobusovej doprave, ktoré vyhrala firma Arriva Nové Zámky za viac ako 300 miliónov eur, pričom v súťaži nemala žiadneho konkurenta. 


Ďalšie miliónové obstarávania uzavrel kraj na poistné služby, či dodávku stravných lístkov. Iba jeden dodávateľ v súvislosti so stavebnými úpravami budov, či ciest sa dostal cez milón eur a to firma EKOM Plus s.r.o.. Zaujímavé je, že sa v tomto prípade jednalo o modernizáciu ciest, aj keď na správu ciest má kraj založenú spoločnosť Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., ktorej je jediným akcionárom.


Z pohľadu eurofondov kraj veľmi túto možnosť nevyužil. Len 5% z obstarávaní bolo hradených fondami EÚ.


Trnavský samosprávny kraj

Až 12 z celkových 59 obstarávaní v súvislosti so službami mobilného operátora, umiestňuje tento kraj na prvú priečku v obstarávaní mobilných služieb. Každý rok je úspešná firma Slovak Telekom

Z pohľadu financií je najúspešnejší dodávateľ firma CESTY NITRA a.s., ktorá dodávala služby za vyše 4 milióny eur. Opäť je zaujímavé prečo kraj obstarával opravu ciest, keď má na to vyhradenú rozpočtovú organizáciu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja.


Z pohľadu využitia eurofondov je Trnavský samosprávny kraj veľmi úspešný. Až viac ako 60% obstarávaní boli hradené fondami EÚ.


Bratislavský samosprávny kraj

Kraj okolo hlavného mesta má vo vestníku uverejnených len 33 obstarávaní, ktoré sú veľmi rovnomerne rozdelené medzi 25 dodávateľov. Prví dvaja dodávatelia podľa celkovej sumy sú firmy Strabag Property and Facility Services a už vyššie spomínaná GGFS. Zatiaľ čo len päť dodávateľov sa dostalo nad milión eur, firma Strabag ako prvá v poradí vyhrala súťaž v celkovej hodnote až 15 miliónov na prevádzku, údržbu a opravy majetku BSK.


Ako zaujímavosť v Bratislavskom samosprávnom kraji sa dá považovať obstarávanie zabezpečenia strážnej služby pre BSK, ktoré pôsobí ako chyba v dátovom spracovaní UVOstatu. Výsledná suma obstarávania je v jednotkách eur, aj keď predpokladaná suma celej rámcovej zmluvy bola 600 000 eur. Po preštudovaní vestníka to vyzerá na nedôslednosť úradníka, ktorý ako výslednú sumu celého obstarávania napísal hodinovú sadzbu bez DPH.

Ďalšia zaujímavosť oproti iným krajom je, že len 15% obstarávaní sa týkalo stavebných prác, 9% nákupu tovarov a zvyšok obstaraniu služieb. Okrem vyššie spomenutej zákazke na prevádzku, údržbu a opravy majetku BSK, či 5 miliónovej zákazke na stravné lístky, sa obstarávali rôzne projektové, cateringové, či  dopravné služby. IT služby poskytovali vo veľkom firmy IBM a Microsoft, ktorých celková hodnota sa blíží ku 2 miliónom.


Bratislavský samosprávny kraj má tak isto ako ostatné kraje vlastnú organizáciu na správu ciest, a to spoločnosť Regionálne cesty Bratislava a.s.. Špeciálne pri tejto spoločnosti je, že ako jednej z mála regionálnych organizácií na správu ciest sa podarilo čerpať eurofondy.


Z pohľadu eurofondov nie je kraj veľmi úspešný. Len 4 obstarávania (12%) boli v rámci financovania únie, ale len 2 boli úspešné. 


Záver


Cieľom analýzy bolo priblížiť ako hospodária jednotlivé župy so svojím rozpočtom pri verejných obstarávaniach, spraviť malé porovnanie medzi župami a ak to bolo možné, poukázať na zaujímavosti u každej. Po vytvorení sumárneho reportu pre všetky župy sa neukázal žiaden malý dodávateľ, ktorý by vyhrával naprieč krajmi, avšak ukázalo sa, že poistné služby pre kraje dodáva vo veľkom hlavne Kooperativa a mobilné služby Slovak Telekom. Ak vás zaujíma viac zo sumárneho reportu, stačí ísť do zoznamu všetkých obstarávateľov, zakliknúť si samosprávne kraje a vygenerovať report.


Ak vás analýza zaujala, kliknutím na ikonu sociálnej siete ju môžte zdielať. Alebo ju podporte na vybrali.sme.sk

Autor: Uvostat
Tagy:
VÚCPodporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×