Obstarávanie

Zmluva o nájme pracovného stroja pre akciu: "Banská Bystrica - údržba ĽOH na Selčianskom potoku, r. km 0,000 - 0,375"


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
13 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
12 989,00
Zaplatené:
99.91%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45500000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
hod
Množstvo:
390.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je zabezpečenie prenájmu stavebného stroja na kolesovom mobilnom podvozku, pre výkon stavebných prác na ochranu plánovaného „Priemyselného parku Banská Bystrica –Šálková“, ktorý bude vybudovaný na pravom brehu Hrona. ; Stavebný stroj bude vykonávať nasledovná práce : odstraňovanie ornice s premiestnením na medziskládku na území vymedzenom obvodom staveniska, v celkovom množstve 851,83 m3 , ukladať dovezenú zeminu, následne prehadzovať zeminu v celkovom množstve 2 859,45 m3 , svahovať trvalé svahy v násype v celkovom množstve 2 274 m2 , rozprestierať ornicu na svahu v celkovom množstve 2 306,20 m2, rozprestierať ornicu v rovine o hrúbke do 150 mm a o hrúbke do 200 mm v celkovom množstve 2 163 m2 (práce stanovené výkazom výmer a kubatúr).; Parkovanie pracovného stroja v lokalite staveniska počas vykonávania prác bude zabezpečované na vlastné náklady Dodávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú v mieste plnenia (stavenisko) inak.; Dodávateľ je povinný vybaviť pracovný stroj spôsobilou obsluhou, mazadlami a pohonnými hmotami, zabezpečiť tak plynulosť plnenia predmetu zmluvy. Doplňovanie PHM a ostatných materiálov nevyhnutných na prevádzku pracovného stroja zabezpečí Dodávateľ vo svojej réžii.; V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, kedy bude Objednávateľ nútený stavebné práce prerušiť, bude Dodávateľ písomne upozornený na túto skutočnosť. Počas prerušenia prác Dodávateľ bude môcť opustiť stavenisko. Objednávateľ nebude počas prerušenia prác znášať nebezpečenstvo škody na veci. Dodávateľ bude po ukončení prerušenia prác písomne vyzvaný na pokračovanie v plnení predmetu zmluvy. ; Predpokladaná doba prenájmu pracovného stroja - približne 55 pracovných dní, čo predstavuje cca 390 hodín (v mesiacoch máj až október).; Ubytovanie a stravovanie obsluhy si zabezpečí Dodávateľ vo vlastnej réžii.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: palivo, Hodnota / charakteristika: nafta motorová; Technické vlastnosti: parkovacia brzda, Hodnota / charakteristika: vzduchová; Technické vlastnosti: rotačný výstražný maják, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: bezpečnostný alarm pri jazde vzad, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: certifikácia CE pre EU, Hodnota / charakteristika: áno

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: pracovná hmotnosť, Jednotka: kg, Minimum: 21500, Maximum: 21800, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: dĺžka stroja, Jednotka: mm, Minimum: 8800, Maximum: 8830, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: výška s kabínou, Jednotka: mm, Minimum: 3800, Maximum: 4000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: výkon motora, Jednotka: kW, Minimum: 205, Maximum: 210, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: polomer otáčania zadnej časti nadstavba , Jednotka: mm, Minimum: 3000, Maximum: 3050, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: celková šírka, Jednotka: mm, Minimum: 2450, Maximum: 2500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: svetlá výška otočnej nadstavba , Jednotka: mm, Minimum: 1480, Maximum: 1500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: nájazdový uhol predný, Jednotka: stupeň, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 31; Technické vlastnosti: nájazdový uhol zadný , Jednotka: stupeň, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 27; Technické vlastnosti: pohonná jednotka vozidla - zdvihový objem, Jednotka: cm3, Minimum: 15820, Maximum: 15850, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: nadstavba : výkon motora , Jednotka: kW, Minimum: 80, Maximum: 85, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: nadstavba : objem motora, Jednotka: cm3, Minimum: 6840, Maximum: 6850, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: nadstavba - dosah pracovního ramene - vodorovný, Jednotka: mm, Minimum: 10400, Maximum: 10500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: nadstavba - dosah pracovního ramene - hloubkový, Jednotka: mm, Minimum: 6400, Maximum: 6500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: nosnost pracovného ramena - zasunutého, Jednotka: kg, Minimum: 6400, Maximum: 6500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: nosnost pracovného ramena - vysunutého, Jednotka: kg, Minimum: 2300, Maximum: 2400, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: pracovný výkon stroja nadstavby , Jednotka: m3/h, Minimum: 105, Maximum: 110, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: vysýpacia výška ramena s vysunutým teleskopom , Jednotka: m, Minimum: 5,0, Maximum: 5,5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: výškový dosah ramena s vysunutým teleskopom , Jednotka: m, Minimum: 6,5, Maximum: 7,0, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: otočný rádius nadstavby na kolesovom mobilnom podvozku, Jednotka: stupeň, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 360; Technické vlastnosti: šírka svahovacej lyžice, Jednotka: mm, Minimum: 2460, Maximum: 2480, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: objem svahovacej lyžice, Jednotka: m3, Minimum: 0,6, Maximum: 0,7, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Miroslav Greško - BIELOSTAV 2 12 989,00 0% EUR 28. Apríl 2017 136850

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×