Obstarávanie

Odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi a jeho likvidácia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
56 700,00
Konečná suma(Bez DPH):
36 867,50
Zaplatené:
65.02%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90513000-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
celý predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zber a odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi s jeho následnou likvidáciou

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Poskytovateľ garantuje, že počas trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom je držiteľom povolenia na nakladanie s príslušnými druhmi odpadu v zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a od momentu jeho prevzatia je osobou zodpovednou za nakladanie s ním. Príslušné povolenie poskytovateľ predkladá objednávateľovi pri uzatvorení zmluvy., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Objednávateľ vyžaduje od poskytovateľa dočistenie stojiska a okolia veľkokapacitného kontajnera, ak je dočistenie potrebné, bez zbytočného odkladu a v ten istý pracovný deň ako bol odvezený kontajner. Náklady na prípadné dočistenie stojiska a okolia veľkokapacitného kontajnera sú súčasťou ceny za veľkokapacitný kontajner a nesmú byť účtované naviac. Odpad z dočisťovania, ktorý sa už nezmestí do pristaveného veľkokapacitného kontajnera bude naložený do ďalšieho veľkokapacitného kontajnera., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Poskytovateľ musí mať počas trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom uzatvorenú zmluvu s obcou podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch na nakladanie s príslušnými druhmi odpadov s ktorými nakladá na základe tejto zmluvy. Príslušnú zmluvu poskytovateľ predkladá objednávateľovi pri uzavretí zmluvy., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Poskytovateľ je zodpovedný za dodržiavanie VZN 1/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy vrátane jeho zmien a doplnkov a uplatňovať povinnosti z neho vyplývajúce., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Poskytovateľ musí mať minimálne 2 ročnú prax v poskytovaní rovnakého predmetu služieb., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Poskytovateľ nesmie poskytovať službu formou subdodávky ale musí byť schopný plniť poskytovanie služby v plnom rozsahu sám., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Veľkokapacitný kontajner (pristavenie, odvoz, likvidácia odpadu, vrátane prípadného dočistenia) - objem 7 m3  (iné objemy kontajnerov nebudú akceptované), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 2 44 241,00 20% EUR 12. Apríl 2019 243304

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×