Obstarávanie

Odber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica Trenčín
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
178 273,00
Konečná suma(Bez DPH):
148 558,33
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90520000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a s vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov začlenený do kategórie: nebezpečné a ostatné odpady, skupina č.18 - Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu (okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti) ; číslo podskupiny a druhu odpadu: 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 08

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Druhy odpadov zo zdravotnej starostlivosti Objednávateľa: , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 18 01 03 (N) - časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv, Hodnota / charakteristika: zhromažďovanie odpadu u pôvodcu: odpad sa ukladá oddelene do klinik boxov a chladiaceho zariadenia; Technické vlastnosti: 18 01 03 (N) - odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, Hodnota / charakteristika: zhromažďovanie odpadu u pôvodcu: odpad sa ukladá oddelene do pevných, plastových vriec, ostrý odpad sa ukladá do pevných, hrubostenných, uzatvárateľných nádob; Technické vlastnosti: 18 01 04 (N) - obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy a plienky, Hodnota / charakteristika: zhromažďovanie odpadu u pôvodcu: odpad sa ukladá oddelene do pevných, plastových vriec, nie je garantovaná 100% čistota odpadu.; Technické vlastnosti: 18 01 06 (N) - chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky, Hodnota / charakteristika: zhromažďovanie odpadu u pôvodcu: odpad sa zlieva oddelene do pôvodného uzatvárateľného obalu; Technické vlastnosti: 18 01 08 (N) - cytotoxické a cytostatické liečivá, Hodnota / charakteristika: zhromažďovanie odpadu u pôvodcu: odpad sa ukladá oddelene do pevných obalov; Technické vlastnosti: Prevzatie odpadu zo zdravotnej starostlivosti kategórie N, Hodnota / charakteristika: z miesta dočasného zhromažďovania odpadu u Objednávateľa a vystavenie Sprievodného listu nebezpečného odpadu Dodávateľom, ktorý bude potvrdený pôvodcom odpadu, príjemcom a dopravcom.; Technické vlastnosti: Prevzatie odpadu kategórie O, Hodnota / charakteristika: z miesta dočasného zhromažďovania odpadu u Objednávateľa vystaví Preberací protokol odpadu Dodávateľom, ktorý bude potvrdený pôvodcom odpadu, príjemcom a dopravcom.; Technické vlastnosti: Objednávateľ požaduje predkladať doklady potvrdené všetkými subjektmi, ktoré sa nakladania s odpadom zúčastňujú, Hodnota / charakteristika: doklad o mieste vykládky odpadu a potvrdenie o spôsobe nakladania s odpadom, spolu s účtovným dokladom – fakturáciou v termíne do 14 dní od ukončenia mesiaca, v ktorom bol odpad odobratý. ; Technické vlastnosti: Množstvá odpadu sú predpokladané a obstarávateľ požaduje váženie na úradne overenej váhe a doklad o skutočnom množstve odpadu doložiť ako podklad k fakturácii, Hodnota / charakteristika: z dôvodu kontroly váženia požaduje Objednávateľ preváženie dopravného prostriedku poskytovateľa služby pred nakládkou a po nakládke na určenej úradne overenej váhe v mieste sídla Objednávateľa.; Technické vlastnosti: Nakládka odpadu zo zdravotnej starostlivosti, Hodnota / charakteristika: na vlastné náklady Dodávateľa a vlastnými zamestnancami Dodávateľa.; Technické vlastnosti: Plnenie služby požaduje objednávateľ dodržať aj počas prípadnej odstávky, nepredvídaných okolností na strane dodávateľa služby, Hodnota / charakteristika: počas sviatkov keď pripadnú na deň odberu.; Technické vlastnosti: Preprava odpadu zo zdravotnej starostlivosti, Hodnota / charakteristika: z miesta prevzatia u Objednávateľa do miesta zhodnotenia alebo zneškodňovania v súlade s platnou legislatívou ADR.; Technické vlastnosti: Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu zo zdravotnej starostlivosti, Hodnota / charakteristika: v súlade s platnou legislatívou, normami a všeobecne záväznými predpismi platnými v odpadovom hospodárstve.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 18 01 03 (N) Časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv., Jednotka: kg ročne, Minimum: , Maximum: 3 000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 18 01 03 (N) Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy. , Jednotka: kg ročne, Minimum: , Maximum: 184 000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 18 01 04 Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy. , Jednotka: kg ročne, Minimum: , Maximum: 4 000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Spolu množstvo odpadu 18 01 03 (N) a 18.01.04 (O), Jednotka: kg ročne, Minimum: , Maximum: 191 000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 18 01 06 (N) Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky., Jednotka: kg ročne, Minimum: , Maximum: 300, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 18 01 08 (N) Cytotoxické a cytostatické liečivá. , Jednotka: kg ročne, Minimum: , Maximum: 20, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Frekvencia poskytovania služieb 18 01 03 (N) pri odbere na 1 x 3 500 kg, Jednotka: týždenne, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1-krát (štvrtok); Technické vlastnosti: Frekvencia poskytovania služieb 18 01 04 (N) pri odbere na 1 x 3 500 kg, Jednotka: týždenne, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1- krát (štvrtok); Technické vlastnosti: Frekvencia poskytovania služieb 18 01 03 (N) pri odbere na 1 x 2 500 kg, Jednotka: týždenne, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2 - krát (utorok, piatok); Technické vlastnosti: Frekvencia poskytovania služieb 18 01 03 (N) pri odbere na 1 x 2 500 kg, Jednotka: týždenne, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2 - krát (utorok, piatok); Technické vlastnosti: Frekvencia poskytovania služieb 18 01 06 (N), Jednotka: mesačne, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1-krát (štvrtok); Technické vlastnosti: Frekvencia poskytovania služieb 18 01 08 (N), Jednotka: ročne, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1-krát (štvrtok)

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 2 178 270,00 20% EUR 12. Júl 2018 163161

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×