Obstarávanie

Rekonštrukcia objektu „H“ Vedecko -vzdelávací objekt v areáli UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 788 218,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 175 638,00
Zaplatené:
78.02%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214200-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je sanácia objektu na Moyzesovej ulici č.9 v Košiciach, zmena využitia charakteru objektu na vedecko-vzdelávací objekt Filozofickej fakulty UPJŠ. Stavba je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v ÚZPF pod č. 3656/0 nachádzajúcou sa na území Mestskej pamiatkovej rezervácie mesta Košice. Jestvujúci objekt (nemocnice a skladu fliaš) je kompaktný, podpivničený, dvojpodlažný s neobytným podkrovím. Objekt je charakterizovaný ako nárožný objekt, chodbový. V novozrekonštruovanom objekte sa budú nachádzať posluchárne, študovne, kancelárie, technické miestnosti a sociálne priestory pre zamestnancov a študentov UPJŠ v Košiciach. Realizované práce riešia celkovú obnovu objektu vrátane pripojenia objektu na pitnú vodu, teplo, NN elektrickú energiu, kanalizáciu. Siete sú pripojené na vnútro areálové rozvody UPJŠ. Statickú dopravu a chodníky pre peších rieši samostatný projekt SO 09 Komunikácie a spevnené plochy. Pri obnove fasád, schodísk a iných hodnotných detailov a prvkov pôjde o osobitný druh obnovy reštaurovanie, podľa § 33 ods. 1 pamiatkového zákona, nakoľko je potrebné odborným spôsobom zachovať, doplniť, rekonštruovať poškodené tvaroslovie fasád a odborne ošetriť schodiská a iné hodnotné detaily prvky kultúrnej pamiatky. Súčasťou reštaurovania bude dokumentácia, ktorá sa spracúva v dvoch stupňoch pred realizáciou prác návrh na reštaurovanie a po ukončení dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác, ktorú vypracuje a za jeho obsah zodpovedá fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou: reštaurátor. Počas realizácie prác bude vykonávaný aj archeologický výskum (sondáže). Výskumná dokumentácia archeologického výskumu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR bude následne podkladom pre záväzné stanovisko dotknutého orgánu ku kolaudačnému konaniu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav, a.s., centrála 7 2 175 638,00 0% EUR 18. Marec 2015 55441

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov SCHOTT, s.r.o. 25. Marec 2015 25. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/22645/content/9193/download","filename":"SCHOTT_Ponuka_Nove_NaZverejnenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HÍLEK a spol., a.s. 25. Marec 2015 25. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/22709/content/9552/download","filename":"PONUKA - Hilek_NaZverejnenie.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Marec 2015 25. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/22660/content/9745/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy DL Metrostav 17. Október 2016 17. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/726392/content/425999/download","filename":"DL Metrostav 215-2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy DL Metrostav 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653984/content/454293/download","filename":"DL 31.3.2016.PDF"}]
Ponuky uchádzačov PSJ Hydrotranzit, a.s. 25. Marec 2015 25. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/22648/content/9286/download","filename":"PSJ_Ponuka_Nove_NaZverejnenie.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 25. Marec 2015 25. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/22657/content/9734/download","filename":"Záp. o vyhod. ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/22657/content/9735/download","filename":"Záp. o vyhod. ponúk I.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. December 2015 17. December 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 25. Marec 2015 25. Marec 2015 []
Ponuky uchádzačov Chemkostav, a.s. 25. Marec 2015 25. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/22712/content/9648/download","filename":"Chemkostav_Ponuka_NaZverejnenie.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 25. Marec 2015 25. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/22651/content/9482/download","filename":"Záp.zo spl. podm. účasti I.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/22651/content/9483/download","filename":"Záp.zo spl. podm. účasti II.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. Marec 2015 25. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/22654/content/9668/download","filename":"Zapisnica_Otvaranie_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/22654/content/9669/download","filename":"Zapisnica_Otvaranie_zateplenie_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/22654/content/9670/download","filename":"Zapisnica_Otvaranie_ - Kritéria.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Máj 2014 7. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/22672/content/9248/download","filename":"Vysvetlenie SP_Objekt H_profil.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy DL Metrostav 1013/2015 5. Október 2016 5. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719958/content/395142/download","filename":"DL Metrostav.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. November 2015 30. November 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. December 2015 18. December 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. December 2015 17. December 2015 []
Ponuky uchádzačov Metrostav a.s. 25. Marec 2015 25. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/22715/content/9713/download","filename":"Metrostav_Ponuka_NaZverejnenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DÚHA, a.s. 25. Marec 2015 25. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/22706/content/9442/download","filename":"Duha_Ponuka_Ostatne_NaZverejnenie.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. November 2015 2. November 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. November 2015 30. November 2015 []
Ponuky uchádzačov ROPO SK, s.r.o. 25. Marec 2015 25. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/22642/content/9619/download","filename":"Ropo_Ponuka_NaZverejnenie.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. Október 2014 16. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/22703/content/9276/download","filename":"Info a poradie uchádzačov I.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktury Metrostav 1. Marec 2016 1. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628717/content/477305/download","filename":"Fa k 11.1.2016.PDF"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Máj 2014 16. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/22696/content/9277/download","filename":"Vysvetlenie SP II.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Apríl 2014 22. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/22639/content/9493/download","filename":"SP-Objekt H_Def.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktury Metrostav 31. August 2016 31. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/708053/content/464774/download","filename":"Metrostav 1013-15.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. December 2015 18. December 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. Marec 2015 30. Marec 2015 []
Odkaz na oznámenie Dodatok č. 3 k RD č. 191/2015 a Dodatok č. 1 k ZoD č. 1013/2015 11. Marec 2016 11. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632853/content/536667/download","filename":"Zverejnenie dodatku č. 2 na UVO.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy DL Metrostav 1. Marec 2016 1. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628722/content/477327/download","filename":"DL 31.12.2015.PDF"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktury Metrostav 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722084/content/799018/download","filename":"Fa Metrostav.PDF"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 9. November 2015 9. November 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktury Metrostav 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653979/content/454292/download","filename":"Fa 31.3.2016.PDF"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×