Obstarávanie

Vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon inžinierskych činností pre projekt Prepojovací VTL plynovod Poľsko Slovensko.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
eustream, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 497 727,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 497 727,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71000000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

- Zriadenie, udržiavanie, aktualizácia a záloha úložného priestoru v správe zhotoviteľa PD pre projektovú a súvisiacu dokumentáciou po celú dobu výstavby až do kolaudácie diela s prístupom pre určenú skupinu objednávateľa a dodávateľov objednávateľa - Vypracovanie analýzy súčasného stavu technológie na KS01 z pohľadu napojenia prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko Slovensko a vybudovania nových kompresorových jednotiek (2+1) - Vypracovanie celkového konceptu novej časti KS - spracovanie hydraulických výpočtov a simulácií pre nájdenie a verifikáciu optimálneho riešenia pripojenia TuS na potrubný dvor kompresorovej stanice KS01 Veľké Kapušany z 1/8 pohľadu rýchlostných a tlakových, výpočtov potrubného napätia a dynamických/vibračných výpočtov a návrhov na výstavbu nových vyrovnávacích tlakových potrubí - Vypracovanie celkového konceptu projektu plynovodu (výber najvhodnejšej trasy plynovodu a staveniska v zmysle záverov EIA, napojenie na existujúcu prepravnú sieť a iné inžinierske siete) - Identifikovanie rizikových území trasy plynovodu ovplyvnených 2. svetovou vojnou, vrátane návrhu opatrení Ďalšie stupne vypracovania projektovej dokumentácie budú delené na líniovú časť (vrátane meracej a predávacej stanice) a kompresorovú stanicu. - Vypracovanie dokumentácie pre získanie Osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky, v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike - Vypracovanie kompletných podkladov pre vydanie územného rozhodnutia a vydanie stavebného povolenia (geometrický plán pre trvalý záber pozemkov a trvalého odlesnenia, geometrický plán pre účely zriadenia vecného bremena v trase plynovodu, v bezpečnostnom a ochrannom pásme plynovodu, identifikácia vlastníkov pozemkov pre trvalý záber, identifikácia vlastníkov pozemkov v bezpečnostnom pásme a zvlášť v ochrannom pásme plynovodu, vypracovanie bilancie skrývky ornice, a pod .). - Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie spracovanej podľa aktuálneho sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA v zmysle príslušnej prílohy, prerokovanie dokumentácie v priebehu prác a v závere prác, prerokovanie dokumentácie s príslušnými orgánmi a organizáciami pre potreby územného konania - Vypracovanie projektu a záverečnej správy kontrolného korózneho a geoelektrického prieskumu - Vypracovanie projektu geodetického zamerania a meračského elaborátu geodetického zamerania stavby podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie a výsledkov prerokovania s dotknutými orgánmi a organizáciami a bude obsahovať: meranie a výpočty bodov PBPP, stabilizácia bodov PBPP povrchovou značkou, meranie a výpočty lomových bodov a hlavných bodov stavby, vyhotovenie pozdĺžneho profilu terénu v M 1:1000/100, vyhotovenie priečneho profilu terénu, zameranie a zobrazenie priebehu podzemných a nadzemných vedení, zameranie a zobrazenie bodového prvku polohopisu, vyhotovenie účelových máp extravilánu v m 1:200, 1:500 a 1:1000 - Vypracovanie projektu geologických prác a záverečnej správy z inžiniersko geologického prieskumu. V nadväznosti na geologický prieskum a záverečnú správu dopracovať v PD pre stavebné povolenie a v realizačnej projektovej dokumentácii zistenia geologického prieskumu napr. Projekt sanácie svahov, Projekt odvodnenia územia resp. meliorácie - Vypracovanie plánu BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko - Vypracovanie dokumentácie stavby prikladanej k žiadosti o stavebné povolenie spracovanej podľa aktuálneho sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA - v zmysle príslušnej prílohy, prerokovanie dokumentácie v priebehu prác a v závere prác, prerokovanie dokumentácie s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu - Vypracovanie realizačného projektu stavby spracovaného podľa aktuálneho sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA - v zmysle príslušnej prílohy, so zapracovaním podmienok stavebného povolenia a objednávateľa do projektu, vrátane popisu prác s výkazom výmer a kontrolným rozpočtom vypracovaným v programe cenníka ODIS, s návrhom výstavby, vypracovanie harmonogramu prípravy a realizácie stavby, vypracovanie POV s návrhom dopravy (logistiky) a rozmiestnenia skládok potrubného materiálu a všetkých komponentov a návrhu umiestnenia ohýbačiek potrubného materiálu - Vypracovanie samostatnej časti dokumentácie križovanie s inžinierskymi sieťami, vodnými tokmi, železnicami, komunikáciami, projekt dočasného a trvalého dopravného značenia - Konštrukčná dokumentácia vyhradeného technického zariadenia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia - Prerokovanie PD s príslušnými orgánmi verejnej správy, správcami dotknutých IS a zapracovanie ich pripomienok do projektovej dokumentácie vrátane TI SR resp. u oprávnenej organizácie podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 2/8 zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia - Zabezpečenie osvedčenia PD od TI SR resp. od oprávnenej organizácie podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia - Vypracovanie dokumentácie pre prípravu a vykonanie potrebných skúšok a testov ako aj technická podpora na týchto testoch - Vypracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov s výpočtami a výkresovou časťou - Vypracovanie harmonogramu projektu v elektronickej a papierovej forme - Vykonávanie stáleho odborného autorského dozoru počas realizovania stavby do ukončenia kolaudačného konania podľa sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA - v zmysle príslušnej prílohy. - Výkon koordinátora dokumentácie v zmysle § 5 NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko - Vypracovanie analýzy systému riadenia technologických procesov - Vypracovanie kalkulácie investičných nákladov podrobných rozpočtov diela (vo forme oceneného výkazu výmer) - Zabezpečenie technickej podpory počas realizácie tendrov vrátane technického posúdenia predkladaných ponúk - Zabezpečenie technickej podpory pre objednávateľa počas posudzovania prác naviac u jednotlivých realizátorov - Pri výkone stáleho odborného autorského dozoru sa na podnet objednávateľa v prípade akejkoľvek zmeny realizačnej projektovej dokumentácie vyžaduje od odborného autorského dozoru miestna obhliadka do 24 hodín, zakreslenie zmien realizačnej projektovej dokumentácie v digitálnej forme do 72 hodín a v tlačenej forme do 96 hodín - V procese inžinieringu rešpektovanie podmienok z Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17.4. 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktoré vyplývajú z Príručky postupov pre vydávanie povolení vzťahujúcich sa na projekty PCI a to hlavne: -spolupráca pri organizácií verejných konzultácií s vypracovaním hodnotiacich správ, -súčinnosť s Ministerstvom hospodárstva SR s príslušnými štátnymi úradmi po celú dobu povoľovacieho konania, -vypracovanie dokumentácie a spracovanie žiadosti pre vydanie osvedčenia o významnej investícií v Slovenskej republike. Pre líniovú časť : - Vytýčenie lomových a priebežných bodov trasy pred realizáciou stavby - Vytýčenie križovaní s inžinierskymi sieťami a vodnými tokmi pred realizáciou stavby - Vypracovanie povodňového plánu zabezpečovacích prác pri križovaní vodných tokov - Vypracovanie tendrovej dokumentácie pre výber potrubného materiálu a komponentov nad DN300 vrátane technológie meracej stanice Pre časť kompresorovej stanice : - Vypracovanie akustickej a rozptylovej štúdie vplyvu nových TuS a iného nového zariadenia na hlukové a emisné pomery v životnom prostredí - Vypracovanie žiadosti o zmenu IPKZ - Vypracovanie tendrovej dokumentácie pre výber kompresorových jednotiek a na dodávku hlavných materiálov, realizátorov stavebnej, technologickej, elektrickej časti a riadiaceho systému 3/8 -Poskytnutie technickej súčinnosti počas uvádzania jednotlivých technických celkov do prevádzky - Vypracovanie a dodanie RCM číselníka jednotlivých časti technológie -Vypracovanie predbežných a konečných manuálov pre prevádzku a údržbu nových zariadení

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ILF Beratende Ingenieure GmbH 1 4 497 727,00 0% EUR 8. Júl 2015 68507

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 13. Júl 2015 13. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12770/content/4248/download","filename":"EUOJ_ výsledok verejného obstarávania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12770/content/4249/download","filename":"VVO_ výsledok verejného obstarávania.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 8. Júl 2015 8. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12752/content/4254/download","filename":"150408_ Vyhodnotenie časti ponúk OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12752/content/4255/download","filename":"150430_ Vyhodnotenie časti aktualizovaných ponúk OSTATNÉ.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. Júl 2015 8. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12761/content/4376/download","filename":"Správa o postupe zákazky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Povinnosť podľa §41 ods. 1 časť KRITÉRIA AKTUALIZÁCIA 30. Apríl 2015 30. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12788/content/4218/download","filename":"OTVÁRANIE PONÚK Aktualizovaných Kritéria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Povinnosť podľa §136 ods. 9 písm b) 16. Február 2015 16. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12734/content/4160/download","filename":"Povinnosť podľa §136 ods. 9 písm b).pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Február 2015 16. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12776/content/4317/download","filename":"Súťažné podklady_ SK-PL Inžiniering.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o vyhlásení VO v VVO 16. Február 2015 16. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12773/content/4278/download","filename":"VVO_ oznamenie_274705.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. Júl 2015 8. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12758/content/4346/download","filename":"150521_ Vyhodnotenie ponúk po skončení e-aukcie.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Jún 2015 12. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12737/content/4171/download","filename":"ILF_ Oznámenie o prijatí ponuky.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Jún 2015 12. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12791/content/4239/download","filename":"ADEN_ Oznámenie o neprijatí ponuky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Povinnosť podľa §41 ods. 1 časť OSTATNÉ AKTUALIZÁCIA 20. Apríl 2015 20. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12785/content/4210/download","filename":"150430_ Povinnosť podľa § 41 ods. 1 časť OSTATNÉ AKTUALIZÁCIA.pdf"}]
Zmluva Zmluva 8. Júl 2015 8. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12764/content/4197/download","filename":"395_14_EUS_ Podpísaná zmluva.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 2016 12. Apríl 2017 12. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/805913/content/613290/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. Júl 2015 8. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12743/content/4227/download","filename":"141216_ Zápisnica zo zasadnutia VK_ vyhodnotenie splnenia podmienok účast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12743/content/4228/download","filename":"150202_ Zápisnica zo zasadnutia VK_ vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Povinnosť podľa §41 ods. 1 časť OSTATNÉ 11. Marec 2015 11. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12779/content/4344/download","filename":"OTVÁRANIE PONÚK Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok 15. Február 2016 15. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622399/content/393955/download","filename":"Dodatok.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. Júl 2015 8. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12749/content/4207/download","filename":"150416_ Otváranie časti ponúk KRITÉRIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12749/content/4208/download","filename":"150512_ Otváranie časti aktualizovaných ponúk KRITÉRIA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Povinnosť podľa § 41 ods. 1 časť KRITÉRIA 9. Apríl 2015 9. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12782/content/4373/download","filename":"OTVÁRANIE PONÚK Kritéria.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Jún 2015 12. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12740/content/4188/download","filename":"TRACTEBEL_ Oznámenie o neprijatí ponuky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 2 18. Jún 2018 18. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/997318/content/788758/download","filename":"084_18_Dodatok_2 - ZoD_ILF - Inžiniering_SK-PL.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. Júl 2015 8. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12746/content/4203/download","filename":"150313_ Otváranie časti ponúk OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12746/content/4204/download","filename":"150430_ Otváranie časti aktualizovaných ponúk OSTATNÉ.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 8. Júl 2015 8. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12755/content/4318/download","filename":"150416_ Vyhodnotenie časti ponúk KRITÉRIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12755/content/4319/download","filename":"150512_ Vyhodnotenie časti aktualizovaných ponúk KRITÉRIA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o vyhlásení VO v EUOJ 16. Február 2015 16. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/12767/content/4206/download","filename":"EUOJ_ Vyhlásenie VO 2014-OJS222-393239-sk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×