Obstarávanie

I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská správa ciest
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
20 337 992,00
Konečná suma(Bez DPH):
16 948 326,66
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom projektu je rekonštrukcia cesty I/77 a I/73 nachádzajúcej sa v katastrálnych územiach Smilno, Jedlinka, Mikulášová, Nižná Polianka, Hutka, Vyšný Mirošov, Nižný Mirošov, Vyšný Orlík, Nižný Orlík, Svidník. Cesta I/77 je súčasťou cestnej siete severnej časti východného Slovenska so začiatkom v Spišskej Belej, s pokračovaním cez Bardejov a ukončením vo Svidníku, kde sa napája na cestu I/73 smerujúcu do Poľskej republiky. Cestný hraničný priechod Nižná Polianka Ozenna je v súčasnosti s obmedzením nákladnej dopravy do 7,5 t s výnimkou autobusov. V prieťahu obcami Smilno, Nižná Polianka, Vyšný Mirošov, Nižný Mirošov, Vyšný Orlík a Nižný orlík je cesta I/77 súčasťou základného komunikačného systému. Je funkčnej triedy B2 a kategórie MZ 8,5/50 (MZ 8,0/50) so šírkou jazdných pruhov 3,25 (3,00) m. V úsekoch medzi obcami Zborov - Smilno, Smilno - Nižná Polianka, Nižná Polianka - Vyšný Mirošov, Vyšný Mirošov - Nižný Mirošov, Nižný Mirošov - Vyšný Orlík, Vyšný Orlík - Nižný orlík a čiastočne úsek Nižný Orlík Svidník (po km cca 94,900) je cesta I/77 v kategórie C 7,5/50-70 so šírkou jazdných pruhov 3,00 m. V úseku Nižný Orlík Svidník (od km cca 94,900) je cesta I/77 v kategórie C 11,5/70 so šírkou jazdných pruhov 3,50 m. Trasa je situovaná v severovýchodnej časti Slovenska, v severnej časti východného Slovenska v Ondavskej vrchovine v povodí rieky Ondava. Na riešený úsek cesty sú napojené cesty III. triedy v smere do obcí: -Šarišské Čierne III/557028 -Jedlinka III/557027 -Mikulášová III/557026 -Varadka III/557025 -K hraničnému priechodu s Poľskou republikou III/557024 -Roztoky III/557023 -Dubová III/557022 -Kečkovce III/557021 -Jurková Voľa III/557019 -Nižná Jedľová III/557018, ktoré tvoria s cestou I/77 neriadené úrovňové stykové križovatky. Cieľom rekonštrukcie predmetného úseku cesty I/77 v okresoch Bardejov a Svidník je riešenie, ktoré spĺňa požiadavky na bezpečnú, bezkolíznu a plynulú premávku zodpovedajúcu štátnej ceste I. triedy pri zachovaní súčasných šírkových parametrov cesty (kategória cesty C 7,5/50-70 (C 11,5/70) so šírkou jazdných pruhov 3,0 /3,5/ m). Predmetom zákazky je rekonštrukcia cesty I/77 a I/73 /realizácia stavebných a bezpečnostných opatrení komplexnou rekonštrukciou a stabilizáciou cestného telesa a mostných objektov/ v celkovej dĺžke 25,740 km s cieľom zvýšiť a zlepšiť bezpečnosť, plynulosť cestnej dopravy a kvalitu životného prostredia v predmetnom úseku. Vhodné situovanie autobusových zastávok niky sprehľadní dopravnú situáciu a zvýši bezpečnosť pohybu vozidiel a chodcov. Celkový rozsah: rekonštrukcia cestného telesa a vozovky cesty v celej dĺžke úpravy, výmena obrusnej vrstvy resp. zosilnenie v potrebnom rozsahu, výmena konštrukčnej časti jestvujúcej vozovky v potrebnom rozsahu, výmena resp. vylepšenie neúnosného podložia v potrebnom rozsahu, stabilizácia cestného telesa a riešenie zosuvov, dosypanie zosilnenie krajníc, úprava výškového a korekcia smerového vedenia trasy, úprava a dostavba odvodňovacích zariadení (priekopy, priepusty, lapače splavenín, odvodňovacie potrubia), zlepšenie systému odvodnenia vybudovanie dláždených priekop, prehĺbenie priekop, obnova a výstavba priepustov, výmena obrubníkov, rekonštrukcia jestvujúcich chodníkov v potrebnom rozsahu, výšková úprava poklopov existujúcich vpustov a šácht, výstavba zastávkových ník a rekonštrukcia jestvujúcich ník, prechody pre chodcov s nasvietením, rekonštrukcie a stavebné úpravy mostov, výmena zvodidiel, smerových stĺpikov v celej dĺžke trasy, realizácia zvislého a vodorovného dopravného značenia realizácia prvkov zvyšujúcich bezpečnosť cestnej premávky a realizácia vyvolaných prekládok inžinierskych sietí. V zmysle projektovej dokumentácie je celý úsek v dĺžke 25,740 km rozdelený do častí: Časť 1. Smilno - Nižná Polianka (km 74,000 - 78,215) dĺžky 4 215,0 m Časť 2. I/77 Nižná Polianka zosuv (km 78,215 - 78,483) dĺžky 268,0 m Časť 3. Nižná Polianka Hutka (km 78,483 - 81,107) dĺžky 2 624,0 m Časť 4. I/77 Hutka rekonštrukcia prieťahu a odvodnenie km 81,107 - 82,242) dĺžky 1 135,0 m Časť 5. Hutka Vyšný Mirošov (km 82,242 - 84,798) dĺžky 2 556,0 m Časť 6. Vyšný Mirošov Nižný Mirošov (km 84,798 - 88,098) dĺžky 3 300,0 m Časť 7. I/77 Nižný Mirošov - rekonštrukcia (km 88,098 - 88,398) dĺžky 300,0 m Časť 8. Vyšný Orlík - Nižný Orlík (km 88,398 - 93,900) dĺžky 5 502,0 m Časť 9. Nižný Orlík - Svidník (km 93,900 - 96,540) dĺžky 2 640,0 m Časť 9.1 I/73 Svidník rázcestie Kapišová (km 40,475 - 43,675) dĺžky 3 200,0 m Pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač preukázal (zdokladoval) zabezpečenie Technicko-kvalitatívnych podmienok (TKP) platných na území SR- notifikované podľa Smernice EÚ č.98/34 - dodávka asfaltových zmesí podľa TKP č.6 Hutnené asfaltové zmesi a v prípade zahraničného uchádzača adekvátne kvalitatívne podmienky platné na území štátu z ktorého uchádzač pochádza. Technickokvalitatívne podmienky sú zverejnené na webovej stránke Slovenskej správy ciest : link : http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkp_cast%206_2010.pdf .

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 9 20 337 992,00 20% EUR 29. Január 2015 71521

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Skanska SK a.s. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128272/content/63557/download","filename":"4 - Ponuka Skanska OSTATNÉ Smilno.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128272/content/63558/download","filename":"4 - Ponuka Skanska KRITÉRIÁ Smilno.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Združenie "Svidník-Metrostav+Doprastav Asfalt": Metrostav a.s. (hl.člen), Doprastav Asfalt a.s. (člen) 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128275/content/63392/download","filename":"5 - Ponuka Metrostav, Doprastav Asfalt OSTATNÉ Smilno.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128275/content/63393/download","filename":"5 - Ponuka Metrostav, Doprastav Asfalt KRITÉRIÁ Smilno.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. December 2014 16. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128320/content/63887/download","filename":"§44(2) Smilno.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie podmienok účasti č.1 13. Máj 2014 13. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128296/content/63629/download","filename":"3d Vysvetlenie podmienok účasti č.1 (Smilno).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skupina: EUROVIA SK, a.s. (hl.člen), GEOstatik a.s. (člen) 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128287/content/63898/download","filename":"8 - Ponuka Eurovia OSTATNÉ Smilno.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128287/content/63899/download","filename":"8 - Ponuka Eurovia KRITÉRIÁ Smilno.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Február 2015 4. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128251/content/63788/download","filename":"7b Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti Smilno.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Február 2015 4. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128254/content/63376/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk a o vyhodnotení ponúk,časť OSTATNÉ Smilno.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128254/content/63377/download","filename":"9f Zápisnica z otvárania ponúk, KRITÉRIÁ Smilno.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128269/content/63370/download","filename":"3 - Ponuka Strabag OSTATNÉ Smilno.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128269/content/63371/download","filename":"3 - Ponuka Strabag KRITÉRIÁ Smilno.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie a doplnenie SP č.2 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128317/content/63799/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie SP č.2 Smilno 01.08.14.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128278/content/63551/download","filename":"6 - Ponuka Cesty Nitra OSTATNÉ Smilno.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128278/content/63552/download","filename":"6 - Ponuka Cesty Nitra KRITÉRIÁ Smilno.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 2. Február 2015 2. Február 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia I/77 Smilno - Svidník, rekonštrukcia cesty, DSZ, DSP, DP 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631737/content/513744/download","filename":"Suma SUP (skutočne uhradeného plnenia §49a (1d).pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia I/77 Smilno Svidník rekonštrukcia cesty (za r.2015) 14. Marec 2016 14. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633426/content/542160/download","filename":"Suma SUP (§49a (1d) - Smilno-Svidník, rek.cesty za r.2015.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č.1 25. Júl 2014 25. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128314/content/63575/download","filename":"Vysvetlenie SP č.1 Smilno-Svidník.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 4. Február 2015 4. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128257/content/63612/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk a o vyhodnotení ponúk,časť OSTATNÉ Smilno.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128257/content/63613/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk,časť KRITÉRIÁ Smilno.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 6. Máj 2014 6. Máj 2014 []
Informácia o zverejnení zmluvy I/77 Smilno Svidník rekonštrukcia cesty (dod.č.5) 2. November 2016 2. November 2016 []
Ponuky uchádzačov "Združenia - I/77 Smilno-Svidník rekonštrukcia cesty": FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (hl.člen), SLOV-VIA, s.r.o. (člen) 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128284/content/63814/download","filename":"7 - Ponuka Firesta, Slov-via OSTATNÉ Smilno.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128284/content/63815/download","filename":"7 - Ponuka Firesta, Slov-via KRITÉRIÁ Smilno.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skupina: OHL ŽS SK, a.s. (hl.člen), OHL ŽS, a.s. (člen), KAPA Stavebná spoločnosť, s.r.o. (člen) 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128266/content/64154/download","filename":"2 - Ponuka OHL ŽS OSTATNÉ Smilno.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128266/content/64155/download","filename":"2 - Ponuka OHL ŽS KRITÉRIÁ Smilno.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia I/77 Smilno Svidník rekonštrukcia cesty (SSUP - r.2016) 9. Február 2017 9. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778290/content/576729/download","filename":"Suma SUP §64 (1d) - Smilno-Svidník, rek.cesty (2016).pdf"}]
Zoznam subdodávateľov I/77 Smilno Svidník rekonštrukcia cesty 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773233/content/557554/download","filename":"Zoznam subdodávateľov §64 (1e) - Smilno-Svidník.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy I/77 Smilno - Svidník, rekonštrukcia cesty, DSZ, DSP, DP 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631733/content/513728/download","filename":"Preberací protokol.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy I/77 Smilno Svidník rekonštrukcia cesty (dod.č.3) 11. Júl 2016 11. Júl 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy I/77 Smilno-Svidník rekonštrukcia cesty (dodatok č.2) 4. Máj 2016 4. Máj 2016 []
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937200/content/740203/download","filename":"A- Zoznam subdodávateľov §64 (1e) - Smilno-Svidník.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Február 2015 4. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128260/content/63847/download","filename":"Správa o zákazke §21(2) Smilno.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov I/77 Smilno - Svidník, rekonštrukcia cesty, DSZ, DSP, DP 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631738/content/513749/download","filename":"Zoznam SD (subdodavateľov §49a (1e).pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Jún 2014 24. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128299/content/63877/download","filename":"SP I.časť, Smilno-Svidník.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skupina: M-SILNICE a.s. (hl.člen), DYNAIK HOLDING, a.s. (člen) 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128263/content/64054/download","filename":"1 - Ponuka mSilnice OSTATNÉ Smilno.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128263/content/64055/download","filename":"1 - Ponuka mSilnice KRITÉRIÁ Smilno.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy I/77 Smilno Svidník rekonštrukcia cesty - dod.č.6 30. December 2016 30. December 2016 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Jún 2014 24. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128305/content/63433/download","filename":"SP II.časť, Smilno-Svidník.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 13. Marec 2018 13. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/953726/content/728738/download","filename":"Suma SUP §64 (1d) - Smilno-Svidník, rek.cesty.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 6. Máj 2014 6. Máj 2014 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Júl 2015 7. Júl 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy I/77 Smilno - Svidník rekonštrukcia cesty (dod.č.4) 25. Október 2016 25. Október 2016 []
Ponuky uchádzačov Združenia SMS BVD Smilno Svidník: STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. (hl.člen), BVD s.r.o. (člen) 5. Február 2015 5. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128290/content/63395/download","filename":"9 - Ponuka SMS, BVD OSTATNÉ Smilno.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/128290/content/63396/download","filename":"9 - Ponuka SMS, BVD KRITÉRIÁ Smilno.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×