Obstarávanie

Odprášenie koksovej služby VKB 1


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
U. S. Steel Košice, s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 734 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 734 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45255400-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie diela a uvedenia do prevádzky technologických zariadení na odprášenie koksovej služby VKB1 za účelom zníženia emisií Tuhých znečisťujúcich látok (TZL). Požadovaným technickým riešením musí byť zabezpečená max. koncentrácia TZL 8 mg/Nm za filtrom. Zníženie prašnosti sa týka pracovného prostredia pracovísk koksovej služby VKB1 a aj vzdušniny vypúšťanej do atmosféry cez komíny odsávacích zariadení. Koksovú službu prevádzky Koksovňa tvorí súbor objektov podieľajúcich sa na procese dopravy, triedenia a expedície koksu vyrobeného vo VKB1. Manipulácia a triedenie koksu pozostáva z jednotlivých na seba navzájom nadväzujúcich činností v samostatných objektoch triedenia, pospájaných systémom pásovej dopravy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TENZA Slovakia, spol. s r.o. 4 4 734 000,00 Neuvedené EUR 20. December 2017 89794

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. December 2017 29. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918538/content/784900/download","filename":"USSK_VKB1_Zapisnica z otvarania ponuk_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918538/content/784901/download","filename":"USSK_VKB1_Zapisnica z otvarania ponuk_Kriteria.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 22. December 2017 22. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916995/content/779585/download","filename":"USSK_VKB1_Zmluva o dielo_podpísaná 20.12.2017_Profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916995/content/779586/download","filename":"Príloha č. 1 ZoD - VOP (CAPEX) Final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916995/content/779587/download","filename":"Príloha č. 4 ZoD - Dohoda_spol. pracovisko VZOR.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 29. December 2017 29. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918542/content/784915/download","filename":"USSK_VKB1_Zapisnica z vyhodnotenia ponuk_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918542/content/784916/download","filename":"USSK_VKB1_Zapisnica z vyhodnotenia ponuk_Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (4) 24. August 2016 24. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706605/content/457462/download","filename":"USSK_VKB1_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_4_Profil.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. August 2017 2. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/859441/content/600812/download","filename":"USSK_VKB1_22_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 10. November 2017 10. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900334/content/844920/download","filename":"13784_6000_2017_ODI.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (1-3) 5. August 2016 5. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/699940/content/419711/download","filename":"USSK_VKB1_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_1_3_Profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (6-7) 6. September 2016 6. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/709552/content/479417/download","filename":"USSK_VKB1_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_6_7_Profil.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 9. September 2016 9. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/710629/content/485310/download","filename":"USSK_VKB1_12_Informácia podľa § 52_Ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 2. November 2016 2. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/734101/content/458649/download","filename":"USSK_VKB1_17_Informácia podľa § 52_Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Júl 2016 11. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687655/content/498418/download","filename":"USSK_KS VKB1_Zv 1,2_Súťažné podklady_20160706_final_Profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687655/content/498419/download","filename":"Price table VKB1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687655/content/498420/download","filename":"Príloha č. 1 ZoD - VOP (CAPEX) Final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687655/content/498421/download","filename":"Príloha č. 4 ZoD - Dohoda_spol. pracovisko VZOR.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 29. December 2017 29. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918570/content/784961/download","filename":"USSK_VKB1_23_Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka_ENERGYCO, s.r.o. 29. December 2017 29. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918552/content/784933/download","filename":"Ponuka_Ostatne_ENERGYCO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918552/content/784934/download","filename":"Ponuka_Kritériá_ENERGYCO.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 23. Január 2018 23. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932687/content/726863/download","filename":"USSK_Zoznam subdodávateľov_VKB1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka_ILD SK / VÍTKOVICE Slovakia 29. December 2017 29. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918564/content/784953/download","filename":"Ponuka_Ostatne_ILD SK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918564/content/784954/download","filename":"Ponuka_Kritériá_ILD SK.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 4. Apríl 2018 4. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/964703/content/773827/download","filename":"USSK_VKB1_Dodatok č. 1_podpísaný_Profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka_TENZA Slovakia 29. December 2017 29. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918568/content/784957/download","filename":"Ponuka_Ostatne_TENZA Slovakia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918568/content/784958/download","filename":"Ponuka_Kritériá_TENZA Slovakia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 7. Marec 2018 7. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/952130/content/721250/download","filename":"24_Suma skutočne uhradeného plnenia_USSK_VKB1.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 29. December 2017 29. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918540/content/784910/download","filename":"USSK_VKB1_Zapisnica z vyhodnotenia PU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka_HPFM/MAKS-D 29. December 2017 29. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918559/content/784947/download","filename":"Ponuka_Ostatne_HPFM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918559/content/784948/download","filename":"Ponuka_Kritériá_HPFM.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom (5) 30. August 2016 30. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707819/content/463505/download","filename":"USSK_VKB1_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_5_Profil.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×