Priame rokovacie konanie

Preprava prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho v Bratislavskom samosprávnom kraji


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Vyhlásené:
9. Február 2017
Vestník:
29/2017
Predpoklad uzatvorenia v:
28. Február 2017
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
179 000,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
KORONER, s. r. o.
IČO:
46918019
Názov:
DM Resustic Slovakia, s.r.o.
IČO:
35862408
Názov:
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 911, spol. s r.o.
IČO:
36742295

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 116 písm. b) v postupe podľa § 113 a 114 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia

Vysvetlenie:

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo vestníku č. 248/2016 dňa 22.12 2016, pod zn. 16970-WYS. Lehota na predkl. ponúk dňa: 24.01.2017, čas: 10:00 h. V stanovenej lehote nebola predložená ani jedna ponuka uchádzača. V zmysle § 57 verejný obstarávateľ zadanie zákazky zrušil. Pôvodne uzatvorená zmluva na prepravu prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho v Bratislavskom samosprávnom kraji bola platná a účinná do konca januára 2017. V danej situácii nie je možné zopakovať verejné obstarávanie podľa § 113 a 114, pretože sa verejný obstarávateľ dostal do situácie ktorá by spôsobila značné ťažkosti nielen verejnému obstarávateľovi, ale aj obyvateľom spádového územia , de facto aj zdravotníctvu SR. V dôsledku nefunkčnosti prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto výkonu prehliadky mŕtveho nie je možné prepraviť mŕtveho na pitvu, alebo na miesto pohrebu a okrem nedôstojného prístupu k mŕtvemu telu by hrozila živelná katastrofa - šírenie epidémie.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×